Lokalne komunalne takse su izvorni prihod grada Pančeva i one se utvrđuju u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-usklađeni dinarski iznosi, 125/14-usklađeni dinarski iznosi,  95/15-usklađeni dinarski iznosi, 83/16, 91/16 -usklađeni dinarski iznosi , 104/16-dr. zakon , 96/17- usklađeni dinarski iznosi i 89/18- usklađeni dinarski iznosi) i Odlukom o lokalnim komunalnim taksama (“Sl. list grada Pančeva” br. 2/14 – prečišćen tekst, 6/14 , 29/14 , 4/15 , 38/15 , 14/16 , 32/16 , 38/16 , 2/17 , 24/17 , 29/17 , 18/18 , 21/18 – ispravka, 34/18)

KO SU OBVEZNICI PLAĆANJA TAKSE?

Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

KO NE PLAĆA TAKSU?

Komunalne takse ne plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga od strane državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, kao i od strane subjekata prema kojima grad Pančevo vrši prava osnivača. Komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru ne plaćaju:

  • preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mala pravna lica, koja su u prethodnoj poslovnoj godini ostvarili prihod do 50.000.000 dinara;
  • privredni subjekti u postupku likvidacije ukoliko je istaknuti naziv firme uklonjen;
  • obveznici koji imaju registrovanu delatnost proizvodnja električne energije u elektranama na sunce i vetar (obnovljivi izvori energije), stari, umetnički zanati, narodna radinost, registrovana poljoprivredna gazdinstva, sportske organizacije, političke stranke, sindikati, crkve, verske zajednice, nedobitna udruženja i preduzetnici koji obavljaju delatnost van određenog prostora (po pozivu stranke, od mesta do mesta i sl.); i
  • preduzetnici koji privremeno odjave delatnost, s tim da sa vreme trajanja odjave firma nije istaknuta.

KAKO SE TAKSA PLAĆA?

Komunalna taksa plaća se u dnevnom, mesečnom i godišnjem iznosu, što je definisano u tarifnim brojevima taksene tarife.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Obveznici komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru i komunalne takse za držanje sredstava za igru – „zabavne igre“ dužni su da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu lokalne komunalne takse Sekretarijatu za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva, najkasnije do 30. marta u godini za koju se vrši utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru i komunalne takse za držanje sredstava za igru – „zabavne igre“, odnosno u roku od 15 dana od dana početka korišćenja prava, predmeta i usluge za koje je uvedena lokalna komunalna taksa. Obveznik komunalne takse dužan je da svaku nastalu promenu prijavi sekretarijatu u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Omogućeno je podnošenje elektronske prijave kao i plaćanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru putem Portala lokalnih poreskih administracija – lpa.gov.rs

Prijave za komunalne takse mogu se preuzeti sa sajta grada porez – obrasci) i na šalterima broj 16 i 17 u Uslužnom centru.

Prijave za komunalne takse podnose se i na šalterima 1, 2 i 3 -pisarnica, u dva primerka.