SEVERNA POSLOVNO-INDUSTRIJSKA ZONA

Severna poslovno-industrijska zona je nova zona namenjena za razvoj investicionih projekata u Pančevu, a sastoji se iz Severne poslovno-industrijske zone 1 i Severne poslovno-industrijske zone 2.

Severna poslovno-industrijska zona 1 obuhvaćena je Generalnim urbanističkim planom i Planom detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone u Pančevu. Ukupna površina zone je 75 ha. Na ovoj lokacijisu za sada realizovane I faza investicionog projekta nemačke kompanije ZF na parceli od 9,8 ha i II faza na parceli površine 10,2 ha. U ovoj zoni je takođe formirano i 6 katastarskih parcela manjih površina 0,5 – 1,5 ha koje su otuđene domaćim investitorima. Parcela površine 23,17 ha otuđena je kompaniji NAVAL BOX-CAL d.o.o. Ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište površine 16 ha je u javnoj svojini grada Pančeva i namenjeno je za nove investicije.

Severna poslovno-industrijska zona 2 obuhvaćena je Planom detaljne regulacije za područje severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 2 u Pančevu. Celokupno neizgrađeno građevinsko zemljište površine 22 ha u javnoj svojini Republike Srbije u okviru ove zone otuđeno je nemačkoj kompaniji Brose, a realizacija investicije je u toku.

Severna poslovno-industrijska zona je udaljena 18 km od Beograda, 40 km od međunarodnog aerodroma „Nikola Tesla“, 5 km od centra Pančeva, a 8 km od Luke „Dunav“. Zona na zapadnoj strani izlazi na državni put II reda – „Jabučki put“, a na severnoj strani na državni put II reda Pančevo-Kovačica-Zrenjanin. Sa južne strane omeđena je opštinskim putem (interna saobraćajnica zone – Ulica 7. nova), a između severne zone 1 i severne zone 2 izgrađena je saobraćajnica „Crepajski put“ u dužini oko 615m koja će bti povezana sa putem II reda Pančevo-Kovačica-Zrenjanin kružnim tokom. U neposrednoj blizini zone je i međunarodna železnička pruga Beograd – Pančevo – Vršac – Rumunija. Zona ima izuzetan položaj zato što su se izgradnjom mosta “Mihajlo Pupin” stvorili uslovi za izgradnju državnog puta prvog reda „M24“ koji će neposredno tangirati Severnu industrijsko-poslovno-proizvodnu zonu, predstavljati vezu sa Beogradom i Novim Sadom i pravcem magistralnog puta ka Vršcu – granicom sa Rumunijom.

Zona je opremljena infrastrukturom vodovoda, kanalizacije, električne energije i prirodnog gasa. Prema važećim planskim dokumentima, u ovoj zoni dozvoljena je izgradnja objekata za koje nije obavezna procena uticaja na životnu sredinu prema Uredbu o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, odnosno dozvoljena je izgradnja objekata za sve vrste proizvodne i poslovne aktivnosti manjeg ili većeg obima, tj. kapaciteta, uz zadovoljavanje uslova zaštite životne sredine.

Rešenjem Vlade Republike Srbije o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone “Beograd“ u Beogradu, celokupni prostor Severne poslovno-industrijske zone 1 i 2, od jula 2020. godine nalazi se u sastavu slobodne zone “Beograd“.

Slobodne lokacije za investiranje

Projekat „Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje“ realizovan je 2012. godine sa ciljem da se evidentira imovina (zemljište i objekti) zainteresovanih pravnih i fizičkih lica koja je namenjena za prodaju ili zakup, a u cilju angažovanja neiskorišćenih potencijala i povećanje broja slobodnih lokacija za realizaciju domaćih i stranih investicija. Lokacije za investiranje (greenfild i braunfild) su geopozicionirane, tako da je uvid moguć preko interaktivne mape dostupne na sajtu Grada Pančeva: