Град Панчево|grad@pancevo.rs

Инфраструктура

Инфраструктура2018-08-09T09:40:33+02:00

ИНФРАСТРУКТУРА

Изградња и уређење града:

Лого ЈП Урбанизам Панчево

ЈП Урбанизам Панчево

Послови у области урбанизма, грађевинског земљишта, путева, стамбеној области и осталим делатностима.

Електрична енергија:

Лого ЕПС Дистрибуција

ЕПС Дистрибуција – Електровојводина

Капацитет мреже није искоришћен у потпуности и има простора за прикључивање нових и већих корисника. На подручју Панчева за веће снаге у најближој TS 110/20kV потребно је изградити и опремити извод до планиране локације. Највећа снага која се може добити је 2MW у граду и 5MW у селима.

Водовод и канализација:                      

Лого ЈКП Водовод и канализација

ЈКП Водовод и канализација – Панчево

Максималан капацитет водовода је 15.000.000 m3. Максималан капацитет канализиције 7.000.000 m3. 65% корисника који су прикључени на водоводну мрежу прикључени  су и на канализациону, само на територији града. Насеља су у плану прикључења на градску канализациону мрежу. Већина индустрије није прикључена на градску канализациону мрежу јер троши велике количине воде и има сопствене канализационе системе.

Природан Гас:

Лого Србија Гас

Србија Гас

Гасна мрежа постоји на већем делу Панчевачке територије. Са 6 страна стижу гасоводи високог притиска.

Телекомуникације:

Телекоком – МТС

У раду је 49.900 POTS телефонских прикључака (80% на дигиталним централама). Двојних прикључака има око 9,5%. Мобилна телефонија MTS и Telenor мрежа покривају у потпуности територију Панчева.

Управљање отпадом:

Лого ЈКП Хигијена Панчево

ЈКП Хигијена Панчево

Сакупљање смећа, старих ствари, коришћених предмета и отпадака. Одвоз отпадака, као што су остаци разрушених зграда. Одстрањивање отпадака спаљивањем или на други начин. Сабијање отпадака. Одлагање отпадака на земљиште или воду и закопавање. Уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима. Чишћење и поливање улица, стаза и паркиралишта. Уклањање снега и леда са пешачких стаза и посипање соли и песка. Пражњење и чишћење септичких јама и танкова и одржавање фекалне депоније. Уређивање и одржавање депоније.

Завршена је нова депонија, пројектована по капацитету за 200.000 становника. Урађена је Студија изводљивости за регионалну депонију Панчево-Опово из средстава Европске Уније.

Уређење јавних зелених површина:

Лого ЈКП Зеленило Панчево

ЈКП Зеленило Панчево

Одржавање зелених површина, пијаца, гробља, уређење ентеријера и екстеријера, услуге механизације и садни материјал.

Грејање:

ЈКП Грејање Панчево

ЈКП Грејање

Производња и снабдевање паром и топлом водом.

Go to Top