Град Панчево|grad@pancevo.rs

Инфраструктура

Инфраструктура 2018-01-28T21:22:19+00:00

ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктура

Изградња и уређење града:

http://www.direkcija.pancevo.rs/

– Послови у области урбанизма, грађевинског земљишта, путева, стамбеној области и осталим делатностима.

Електрична енергија:

Електовојводина

http://www.elektrovojvodina.rs/

–  Капацитет мреже није искоришћен у потпуности и има простора за прикључивање нових и већих корисника.
–  На подручју Панчева за веће снаге у најближој TS 110/20kV потребно је изградити и опремити извод до планиране локације.
– Највећа снага која се може добити је 2MW у граду и 5MW у селима.

Водовод и канализација:                      

– Максималан капацитет водовода је 15.000.000m 3

– Максималан капацитет канализиције 7.000.000m 3

– 65% корисника који су прикључени на водоводну мрежу прикључени  су и на канализациону, само на територији града.
– Насеља су у плану прикључења на градску канализациону мрежу.
– Већина индустрије није прикључена на градску канализациону мрежу јер троши велике количине воде и има сопствене канализационе системе.

http://www.vodovodpa.rs/

Природан Гас:   

http://www.srbijagas.com/naslovna.1.html

– Гасна мрежа постоји на већем делу Панчевачке територије.

– Са 6 страна стижу гасоводи високог притиска.

Телекомуникације:  

    

http://www.telekom.rs

– У раду је 49.900 POTS телефонских прикључака (80%на дигиталним централама).
– Двојних прикључака има око 9,5%.
– Мобилна телефонија MTS и Telenor мрежа покривају у потпуности територију Панчева.

 

Управљање отпадом:     

 

http://www.jkphigijena.rs/

– Сакупљање смећа, старих ствари, коришћених предмета и отпадака.
– Одвоз отпадака, као што су остаци разрушених зграда.
– Одстрањивање отпадака спаљивањем или на други начин.
– Сабијање отпадака.
– Одлагање отпадака на земљиште или воду и закопавање.
– Уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима.
– Чишћење и поливање улица, стаза и паркиралишта.
– Уклањање снега и леда са пешачких стаза и посипање соли и песка.
– Пражњење и чишћење септичких јама и танкова и одржавање фекалне депоније.
– Уређивање и одржавање депоније.

Завршена је нова депонија, пројектована по капацитету за 200.000 становника.
Урађена је Студија изводљивости за регионалну депонију Панчево-Опово из средстава Европске Уније.

Уређење јавних зелених површина:     

 

http://www.jkpzelenilo.co.rs/

– Одржавање зелених површина, пијаца, гробља, уређење ентеријера и екстеријера, услуге механизације и садни материјал.

Грејање:

 

http://www.grejanje-pancevo.co.rs/wp/

– Производња и снабдевање паром и топлом водом.

 

Величина слова
Контраст