Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови генералне регулације

15 11, 2016

ПГР Банатски Брестовац

15/11/2016|

Циљ израде Концепта Плана је сагледавање карактеристика, потенцијала и ограничења обухваћеног простора са становишта изградње планираних садржаја, деф [...]

8 11, 2016

ХИП Измене и допуне 4

08/11/2016|

Измена и допуна се односе на делове текста основног и већ измењених делова Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС [...]

5 07, 2016

ПГР Глогоњ

05/07/2016|

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради плана генералне регулације насељеног места Глогоњ ("Службени лист града Панчева" број 25/09), у ск [...]

5 07, 2016

ПГР Качарево Измена плана

05/07/2016|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06/2015-11 од 28. Јула 2015. године о Измени Плана генералне регулације насељеног места Качарево („ [...]

5 07, 2016

ПГР Целина 2 Измене и допуне

05/07/2016|

Изради Плана се приступило на онову Одлукe о измени одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војлови [...]

11 02, 2016

ПГР Иваново

11/02/2016|

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 5 [...]

11 03, 2015

ПГР Долово

11/03/2015|

Увод Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Долова ("Сл.лист града Панчева" бр.25/2009.), Зак [...]

27 02, 2015

ПГР Целина 5 Кудељарски насип Измена и допуна

27/02/2015|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. август 2014. године о Изменама и допунама Плана Генералне Регулације – Цели [...]

29 12, 2014

ПГР Омољица

29/12/2014|

Увод Насеља Омољица је уређивано и грађено у задњих тридесет година на основу Урбанистичког плана за насељено место Омољица („Сл. Лист Општина Панчево [...]

29 12, 2014

ПГР Целина 7 Лука Дунав Гренфилд 2 Стара Утва и Стаклара

29/12/2014|

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском подр [...]

Accessibility
Затворити