Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови генералне регулације

9 07, 2018

Исправка техничке грешке Измене и допуне ПГР Ц – 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

2018-11-07T09:49:24+02:0009/07/2018|

Изради Измена и допуна приступило се на основу Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насе [...]

8 11, 2016

ХИП Измене и допуне 4

2017-09-21T10:00:30+02:0008/11/2016|

Измена и допуна се односе на делове текста основног и већ измењених делова Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС [...]

5 07, 2016

ПГР Глогоњ

2017-09-21T10:02:47+02:0005/07/2016|

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради плана генералне регулације насељеног места Глогоњ ("Службени лист града Панчева" број 25/09), у ск [...]

11 02, 2016

ПГР Иваново

2017-09-21T14:29:55+02:0011/02/2016|

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 5 [...]

11 03, 2015

ПГР Долово

2017-09-22T11:14:23+02:0011/03/2015|

Увод Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Долова ("Сл.лист града Панчева" бр.25/2009.), Зак [...]

29 12, 2014

ПГР Омољица

2017-09-22T11:17:30+02:0029/12/2014|

Увод Насеља Омољица је уређивано и грађено у задњих тридесет година на основу Урбанистичког плана за насељено место Омољица („Сл. Лист Општина Панчево [...]

Величина слова
Контраст