Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам

/Урбанизам

Вести из урбанизма

8 09, 2017

Нацрт ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

08/09/2017|

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву (у даљем тексту План). Јавни увид [...]

8 09, 2017

Нацрт ПДР Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточне хране „Јабука“ у насељеном месту Панчево

08/09/2017|

Излаже се на јавни увид План детаљне регулације за привредну зону-индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба „Јабука“ и фабрика сточ [...]

4 09, 2017

Просторни План ПП Намене државни пут I реда Суботица-Зрењанин-Ковин

04/09/2017|

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 35. ст [...]

11 08, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за разраду локације на Кат. Парц. бр. 3501/2 и 3503/3 К.О. Панчево

11/08/2017|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локацијеза изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 20 ста [...]

11 08, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за разраду локације на Кат. Парц. бр. 5711/1 К.О. Панчево

11/08/2017|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације на Кат. парц. бр. 5711/1 К.О. Панчево, за планирану и [...]

5 06, 2017

Рани јавни увид у ППППН Парка природе Поњавица

05/06/2017|

Рани јавни увид ППППН Парка природе ''Поњавица'' ће се одржати у периоду од 09.06.2017. године до 23.06.2017. године. У аналогном облику план ће бити [...]

11 05, 2017

Рани јавни увид ПДР дела блока 87 у Б.Н.С.

11/05/2017|

Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 87(комунална зона) у насељеном месту Банатско Ново Село (у даљем тексту План).Рани јав [...]

18 04, 2017

Рани јавни увид измена и допуна Целина 1

18/04/2017|

Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1-шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем текс [...]

14 04, 2017

ПДР Инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе “Бела Анта“ у Долову

14/04/2017|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела А [...]

14 04, 2017

ПДР за двоструки110KV далековод ТС Панчево 2 „Бела Анта“ у Долову

14/04/2017|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за двоструки 110kV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „ [...]

Accessibility
Затворити