Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови детаљне регулације

11 12, 2017

ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

11/12/2017|

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и ју [...]

14 04, 2017

ПДР Инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе “Бела Анта“ у Долову

14/04/2017|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела А [...]

14 04, 2017

ПДР за двоструки110KV далековод ТС Панчево 2 „Бела Анта“ у Долову

14/04/2017|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за двоструки 110kV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „ [...]

9 02, 2017

ПДР Блока 115 у Омољици

09/02/2017|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици - пословна зона са рециклажним центром за привремено ск [...]

13 10, 2015

ПДР Подцелина 6Ц

13/10/2015|

Изради пдр-а -подцелина 6 ц- нова депонија- у насељеном месту Панчево приступило се ради решавања нарастајућег проблема одлагања отпадних материја, пр [...]

29 12, 2014

ПДР насеља Тесла – Измена

29/12/2014|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. августа 2014. године о Изменама Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Паначев [...]

11 02, 2013

ПДР Приступног пута за нову градску депонију

11/02/2013|

Увод Нова градска депонија комуналног отпада града Панчева са пратећим садржајима и заштитним зеленилом налази се са леве стране Баваништанског пута г [...]

11 05, 2012

ПДР Мали Рит

11/05/2012|

Локација подручја Мали рит у Панчеву налази се у југозападном делу града уз реку Тамиш, оивичена је улицама: са северне стране улицом Георги Димитрово [...]

18 11, 2011

ПДР Градски стадион

18/11/2011|

Полазне основе Простор обухваћен Планом дефинисан је следећим улицама: Лава Толстоја, Стеријином, Милоша Обреновића (бивша Паје Маргановића) и Милоша [...]

9 05, 2011

ПДР насеља Тесла

09/05/2011|

Увод Разлог за израду Плана је изналажења просторних резерви земљишта у оквиру постојећег грађевинског реона Панчева, насеља „Тесла“, за потребе градњ [...]

Accessibility
Затворити