Izradi Izmena i dopuna pristupilo se na osnovu Odluke o Izmenama i dopunama plana generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo (“Sl. list grada Pančeva“ br. 5/16 i 2/17), Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09 i 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“ br. 64/15 ) Zakon o ostanovanju i održavanju zgrada. Zakon je objavnjen u „Službenom glasniku RS“ br. 104/2016 od 23.12.2016. godine, a stupio je na snagu 31.12. 2016.godine.
Na osnovu Čl.46 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09 i 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 I 145/14), čl. 48. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“ br. 64/15 ) i Čl.2 Odluke o Izmenama i dopunama plana generalne regulacije Celina 1 – širi centar (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo (“Sl. list grada Pančeva“ br.5/16 i 2/17) (u daljem tekstu: odluka), pristupa se izmenama i dopunama planskog dokumenta.

Dokumentacija:
– Službeni list grada Pančeva br. 19/2012, 27/2012-ispravka, 1/2013-ispravka, 24/2013-ispravka, 20/2014, 19/2018-izmena i dopuna i 25/2018-ispravka tehničke greške

Tekst plana Izmena i dopuna – ispravka tehničke greške

Grafički prilozi
01. Dispozicija prostora u odnosu na grad
02. Izvod iz plana višeg reda
03. Postojeća namena
04. Planirana pretežna namena
05. Zaštićene kulturne celine
06. Regulacioni plan
07. Planirana infrastruktura
08. A Plan podele građevinskog zemljišta
09. B Plan podele građevinskog zemljišta

10. Profili ulica