Изради Измена и допуна приступило се на основу Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (“Сл. лист града Панчева“ бр. 5/16 и 2/17), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 64/15 ) Закон о остановању и одржавању зграда. Закон је објавњен у „Службеном гласнику РС“ бр. 104/2016 од 23.12.2016. године, а ступио је на снагу 31.12. 2016.године.
На основу Чл.46 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 И 145/14), чл. 48. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 64/15 ) и Чл.2 Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (“Сл. лист града Панчева“ бр.5/16 и 2/17) (у даљем тексту: одлука), приступа се изменама и допунама планског документа.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 19/2012, 27/2012-исправка, 1/2013-исправка, 24/2013-исправка, 20/2014, 19/2018-измена и допуна и 25/2018-исправка техничке грешке

Текст плана Измена и допуна – исправка техничке грешке

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Извод из плана вишег реда
03. Постојећа намена
04. Планирана претежна намена
05. Заштићене културне целине
06. Регулациони план
07. Планирана инфраструктура
08. А План поделе грађевинског земљишта
09. Б План поделе грађевинског земљишта

10. Профили улица