Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12.08.2016. до 12.09.2016.године.

Јавна презентација Нацрта изложених планских докумената, биће организована дана 23.08.2016.године у 12,00 часова, у Малој сали на првом спрату, Градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана 16.09.2016. године, са почетком у 13 часова, у сали на деветом спрату зграде градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Документација:
-Оглас за јавни увид
-Основни ПГР Службени лист из 2008 године
-Измена плана Службени лист број 18 из 2009 године
-Измена плана Службени лист број 17 из 2012 године
-Измена плана Службени лист број 20 из 2015 године
-ПГР ЈИЗ Дубока прерада 20 јул 2016 година
-Извештај стратешке процене

Графички прилози:
-Попречни профил
-Диспозиција простора у односу на град
-Извод из Градске управе Панчево
-Граница измене плана са постојећом претежном наменом и инфраструктуром
-Претежна планирана намена површина
-Регулациони – Невилациони план
-Планирана инфраструктура