Javni uvid Plana održaće se u trajanju od 30 dana i to počev od 12.08.2016. do 12.09.2016.godine.

Javna prezentacija Nacrta izloženih planskih dokumenata, biće organizovana dana 23.08.2016.godine u 12,00 časova, u Maloj sali na prvom spratu, Gradske uprave grada Pančeva.
Javna sednica Komisije za planove biće održana 16.09.2016. godine, sa početkom u 13 časova, u sali na devetom spratu zgrade gradske uprave grada Pančeva.
Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, oglasiće se novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Dokumentacija:
-Oglas za javni uvid
-Osnovni PGR Službeni list iz 2008 godine
-Izmena plana Službeni list broj 18 iz 2009 godine
-Izmena plana Službeni list broj 17 iz 2012 godine
-Izmena plana Službeni list broj 20 iz 2015 godine
-PGR JIZ Duboka prerada 20 jul 2016 godina
-Izveštaj strateške procene

Grafički prilozi:
-Poprečni profil
-Dispozicija prostora u odnosu na grad
-Izvod iz Gradske uprave Pančevo
-Granica izmene plana sa postojećom pretežnom namenom i infrastrukturom
-Pretežna planirana namena površina
-Regulacioni – Nevilacioni plan
-Planirana infrastruktura