Na osnovu Odluke Skupštine Grada Pančeva br. br. II-04-06-17/2014-6 od 14. avgust 2014. godine o Izmenama i dopunama Plana Generalne Regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i novoseljanski put iza Nadela (“Sl. list grada Pančeva“ br. 15/14), izvršena je izmena Izmenama i dopunama Plana Generalne Regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i novoseljanski put iza Nadela (“Sl. list grada Pančeva“ br. 15/14), (u daljem tekstu: Osnovni plan) i izrađen je elaborat Izmenama i dopunama Plana Generalne Regulacije – Celina 5 – Kudeljarac i novoseljanski put iza Nadela (“Sl. list grada Pančeva“ br. 15/14), (u daljem tekstu: Izmena plana).

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 39/2012
Službeni list grada Pančeva br. 05/2015
Tekst plana

Grafički prilozi:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Planirana pretežna namena sa podelom na zone
03 Regulaciono nivelacioni plan
04 Plan infrastrukture i javno zelenilo
05 Plan podele građevinskog zemljišta
06 Profili ulica