На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. август 2014. године о Изменама и допунама Плана Генералне Регулације – Целина 5 – Кудељарац и новосељански пут иза Надела (“Сл. лист града Панчева“ бр. 15/14), извршена је измена Изменама и допунама Плана Генералне Регулације – Целина 5 – Кудељарац и новосељански пут иза Надела (“Сл. лист града Панчева“ бр. 15/14), (у даљем тексту: Основни план) и израђен је елаборат Изменама и допунама Плана Генералне Регулације – Целина 5 – Кудељарац и новосељански пут иза Надела (“Сл. лист града Панчева“ бр. 15/14), (у даљем тексту: Измена плана).

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 39/2012
Службени лист града Панчева бр. 05/2015
Текст плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Планирана претежна намена са поделом на зоне
03 Регулационо нивелациони план
04 План инфраструктуре и јавно зеленило
05 План поделе грађевинског земљишта
06 Профили улица