Izradi Plana se pristupilo na onovu Odluke o izmenama i dopunama plana generaalne regulacije Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo (Sl. List grada Pančeva br.19/2021), Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ br.72/2009, 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“ br. 32/2019).

Tekstualna dokumentacija:
Dokumentaciona osnova
– “Sl. list grada Pančeva“ br. 33/21
Tekst PGR-izmene i dopune

Grafički prilozi:
Crteži PDF

Crteži DWG:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Izvod iz GUP-a
03 Namena iz osnovnog plana
04 Planirana namena površina
05 Plan regulacije
06 Plan infrastrukture
07 Plan podele građevinskog zemljišta na javno i ostalo
08 Profili ulica