Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изменама и допунама плана генераалне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Сл. Лист града Панчева бр.19/2021), Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019).

Текстуална документација:
Документациона основа
– “Сл. лист града Панчева“ бр. 33/21
Текст ПГР-измене и допуне

Графички прилози:
Цртежи ПДФ

Цртежи DWG:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из ГУП-а
03 Намена из основног плана
04 Планирана намена површина
05 План регулације
06 План инфраструктуре
07 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
08 Профили улица