SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK I POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNE MANJINE

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje grada Pančeva

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje grada Pančeva, građani mogu ostvariti u Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrada grada Pančeva, radnim danom od 7:30 – 15:30, telefon 013/308-820, e-pošta: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs i zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Potrebna dokumenta: Lična karta

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Promene u jedinstvenom biračkom spisku grada Pančeva
Upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz dela biračkog spiska za područje grada Pančeva vrše se po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke.
Zahtev za upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz jedinstvenog biračkog spiska podnosi se Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrade grada Pančeva, radnim danom od 7:30-15:30, telefon: 013/308-820.

Zahtev se podnosi:

lično Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrade grada Pančeva, radnim danom od 7,30-15,30, telefon 013/308-820,
obrazac zahteva možete odštampati, popuniti i poslati poštom na adresu Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za opštu upravu, 26101 Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4.
Potrebna dokumenta (u zavisnosti od osnova za promenu u Posebnom biračkom spisku):

Zahtev
Lična karta
Ukoliko stranka ima novu ličnu kartu bez čipa trebalo bi da dostavi fotokopiju obe strane lične karte. Ukoliko stranka ima novu ličnu kartu sa čipom neophodno je da dostavi podatke očitane aplikacijom ČELIK (čitač elektronske lične karte).

Izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige venčanih i Uverenje o državljanstvu
Rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije
Za brisanje iz biračkog spiska neophodno je priložiti izvod iz matične knjige umrlih za lice koje se briše iz biračkog spiska
Za brisanje iz biračkog spiska lica koje je lišeno poslovne sposobnosti neophodno je priložiti rešenje o lišenju poslovne sposobnosti za lice koje se briše iz biračkog spiska
Za interno raseljena lica – karton o prijavi boravka.
Taksa za upis u jedinstveni birački spisak se ne plaća.

Jedinstveni birački spisak-obrazac

Upis u poseban birački spisak nacionalne manjine

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje grada Pančeva, građani mogu ostvariti u Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrada grada Pančeva, radnim danom od 7:30 – 15:30, telefon 013/308-820, e-pošta: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs i zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Potrebna dokumenta: Lična karta

Uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Upis u poseban birački spisak nacionalne manjine

Zahtev građani mogu predati lično, svakog radnog dana od 7:30 – 15:30 časova Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu, Trg kralja Petra I 2-4, kancelarija Službe biračkog spiska broj 107, na prvom spratu, putem mesnih kancelarija na teritoriji grada Pančeva ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za opštu upravu, Trg kralja Petra I 2-4, 26101 Pančevo, e-pošta: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs i zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs

Izdavanje uverenja o državljanstvu-obrazac

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Izvod iz matične knjige rođenih, matičar izdaje na osnovu podataka koji su upisani u Matičnu knjigu rođenih do vremena izdavanja izvoda, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih (na domaćem ili međunarodnom obrascu) možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige rođenih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih izvoda ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.
Takse za naručivanje izvoda iz matične knjige rođenih

Plaća se republička administrativna taksa, i to za:

Izvod iz MKR na domaćem obrascu 440 dinara
Izvod iz MKR na međunarodnom obrascu 740 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Gradska administrativna taksa: 109,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih-obrazac

Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Izvod iz matične knjige venčanih, matičar izdaje na osnovu podataka koji su upisani u Matičnu knjigu venčanih do vremena izdavanja izvoda, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih (na domaćem ili međunarodnom obrascu) možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,
Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige venčanih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih izvoda ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.
Takse za naručivanje izvoda iz matične knjige venčanih

Republička administrativna taksa, i to za:

Izvod iz MK na domaćem obrascu 440 dinara
Izvod iz MK na međunarodnom obrascu 740 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Gradska administrativna taksa: 109,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih-obrazac

Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

Izvod iz matične knjige umrlih, matičar izdaje na osnovu podataka koji su upisani u Matičnu knjigu umrlih do vremena izdavanja izvoda, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8 telefoni: 013/308-817 i 013/308-920.
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih (na domaćem ili međunarodnom obrascu) možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige umrlih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih izvoda ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

Takse za naručivanje izvoda iz matične knjige umrlih

Republička administrativna taksa, i to za:

Izvod iz MKU na domaćem obrascu 440 dinara
Izvod iz MKU na međunarodnom obrascu 740 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Gradska administrativna taksa: 109,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

U navedenim slučajevima, gradska administrativna taksa u iznosu od 109,00 dinara se plaća.

Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih-obrazac

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920
Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta, koja moraju biti u originalu:
• izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
• uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci),
• važeća lična karta,
• prijava prebivališta,
• fotokopija pasoša i izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu lica sa kojim stranka ima nameru da sklopi brak u inostranstvu.

Takse za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
Plaća se republička administrativna taksa 1190 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Gradska administrativna taksa: 109,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Uverenje o slobodnom bračnom stanju-obrazac

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih možete podneti saradniku za građanska stanja, kancelarija broj 6 u prizemlju zgrade, telefon 013/308-852
Uz zahtev se podnosi:
– Potvrda o smrti
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Izvod iz matične knjige venčnih
– Uverenje o državljanstvu
– Izveštaj matičara da činjenica smrti nije upisana u MK umrlih (ovaj izveštaj izdaje matičar po mestu gde je nastupila smrt).
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih plaća se republička administrativna taksa

Plaća se republička administrativna taksa 800 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih-obrazac

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih možete podneti saradniku za građanska stanja, kancelarija broj 6 u prizemlju zgrade, telefon 013/308-852
Uz zahtev se podnosi:

– Izvod iz matične knjige venčanih (za dete rođeno u braku) ili izvoda iz matične knjige rođenih (za roditelje deteta rođenog van braka)
– Otpusnu listu bolnice (da je dete rođeno u bolnici ili potvrdu babice, lekara da je dete rođeno u stanu)
– Potvrdu matičara opštine, odnosno Mesne kancelarije, prema mestu rođenja deteta, da dete nije upisano u matičnu knjigu rođenih
– Uverenje o prebivalištu (za roditelje deteta)

Za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih ne plaća se
taksa

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih-obrazac

Prijava za upis činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu

Prijava za upis činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu podnosi se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva na čijem području je ta činjenica nastala ili matičaru na osnovu izvoda iz matične knjige inostranog organa.
Upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu u domaće matične knjige vrši uvek matičar, bilo da je dokumentacija dostavljena službeno ili od strane stranke, bez donošenja rešenja.
Činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti upisuju se u:

1) matičnu knjigu rođenih – po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u vreme rođenja deteta, a ako roditelji nisu imali zajedničko prebivalište – po mestu prebivališta jednog od roditelja, a ako je mesto prebivališta roditelja nepoznato – po mestu rođenja jednog od roditelja;
2) matičnu knjigu venčanih – po mestu poslednjeg prebivališta supružnika u vreme zaključenja braka, a ako supružnici nisu imali zajedničko prebivalište – po mestu prebivališta jednog od supružnika, a ako je poslednje prebivalište supružnika nepoznato – po mestu rođenja jednog od njih;
3) matičnu knjigu umrlih – po mestu poslednjeg prebivališta umrlog, a ako je poslednje prebivalište nepoznato – po mestu rođenja.

Upis ovih činjenica vrši matičar, u Gradskom uslužnom centru, i to:
– upis činjenice rođenja – uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
– upis činjenice zaključenja braka – uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876.
– upis činjenice smrti – uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih mora biti na internacionalnom obrascu, po bečkoj ili pariskoj konvenciji,
• ako izvod nije na internacionalnom obrascu, već na obrascu zemlje porekla, obavezno mora da sadrži apostil i da bude preveden na srpski jezik i ćiriličko pismo od strane ovlašćenog sudskog tumača,
• ako nema apostil, mora biti verifikovan od strane državnog organa zemlje porekla a zatim overen u našoj ambasadi ili konzulatu zemlje porekla (puna legalizacija),
• ako je stranka ovde, a nema mogućnosti da legalizuje javnu ispravu, onda je treba uputiti na overu u ambasadu zemlje u Beogradu, a zatim na overu ili nadoveru u Ministarstvu spoljnih poslova.
Taksa za upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu se ne plaća

Upis u matičnu knjigu lica iz bivših republika SFRJ

Upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti lica iz bivših republika SFRJ u domaće matične knjige vrši uvek matičar, po mestu poslednjeg prebivališta, odnosno biravišta, bez donošenja rešenja.
Upis ovih činjenica vrši matičar, u Gradskom uslužnom centru, i to:
– upis činjenice rođenja – uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
– upis činjenice zaključenja braka – uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876.
– upis činjenice smrti – uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci),
• izvod iz matične knjige venčanih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci)
• izvod iz matične knjige umrlih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci)
• uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• uverenje o prebivalištu
• fotokopija lične karte

Lica koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije posle marta 2005. godine, po prijemu Rešenja MUP-a Republike Srbije o prijemu u državljanstvo obavezna su da u što kraćem roku pribave i predaju matičaru potrebna dokumenta.
Dokumenta se predaju matičaru po mestu prebivališta, odnosno boravišta, tek nakon što je Rešenje službeno dostavljeno matičaru od strane MUP-a, Policijske uprave Pančevo.

Taksa za upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti lica iz bivših republika SFRJ se ne plaća.

Promena ličnog imena

Zahtev za promenu ličnog imena maloletnog deteta podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
• Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)
• Izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od šest meseci)
• Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• Uverenje da se ne vodi istraga
• Uverenje da nema neizmirenih poreskih obaveza
• Uverenje da nema neizmirene zakonom utvrđene obaveze izdržavanja prema bračnoj, vanbračnoj i usvojenoj deci, bračnom drugu, roditeljima i drugim srodnicima
• Fotokopija presude o razvodu braka
• Uverenje o prebivalištu ili važeća lična karta
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Taksa za promenu ličnog imena

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 800 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Promena ličnog imena – obrazac

Promena ličnog imena maloletnog deteta

Zahtev za promenu ličnog imena maloletnog deteta podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
– Izvod iz matične knjige rođenih za dete (ne stariji od šest meseci)
-Uverenje o državljanstvu za dete (ne stariji od šest meseci)
– Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje (ne stariji od šest meseci)
– Izvod i matine knjige rođenih za roditelje (ne stariji od šest meseci)
– Uverenje o državljanstvu za roditelje (ne stariji od šest meseci)
– Uverenje o prebivalište za dete
– Uverenje o prebivalištu ili fotokopija lične karte za roditelje
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

NAPOMENE:

Neophodno je lično prisustvo roditelja deteta, kao i lično prisustvo deteta koje je starije od 10 godina radi davanja saglasnosti za promenu prezimena

Taksa za promenu ličnog imena maloletnog deteta

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 800 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Promena ličnog imena deteta-obrazac

Potvrda o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu

Zahtev za izdavanje potvrde o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Dokaz o prebivalištu
• Uverenje Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
• iz Katastra nepokretnosti
• Potvrda PIO o ukupno isplaćenoj penziji za prethodnu godinu, odnosno da nije izdržavano lice nije korisnik penzije
• Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
• Potvrda o redovnom školovanju za decu
• Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 1.299,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Potvrda o izdržavanju – obrazac

Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu

Zahtev za izdavanje Potvrde o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
• Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
• Dokaz o prebivalištu
• Uverenje iz Katastra nepokretnosti
• Ugovor o radu sa poslodavcem
• Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
• Potvrda o redovnom školovanju za decu
• Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 1.299,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Potvrda o porodičnom stanju-obrazac

Izdavanje potvrde o životu (izdaje se radi regulisanja inostranih penzija)

Zahtev za izdavanje potvrde o životu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Potrebna dokumenta

– Zahtev
– Obrazac potvrde

– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 1.299,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Ispravka i dopuna podataka u matičnim knjigama

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi rođenih, venčanih i umrlih podnosi se neposredno saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Obrazac zahteva možete i odštampati, popuniti i poslati poštom na adresu Sekretarijat za opštu upravu, Odeljenje za lična stanja građana, 26101 Pančevo, Trg kralja Petra I broj 2-4.

Uz zahtev je neophodno priložiti:
• Izvod iz matične knjige u kojoj se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
• Izvod iz matične knjige na osnovu koga se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Taksa za ispravku podataka u matičnim knjigama

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 918,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Ispravke podataka u matičnim knjigama-obrazac

Sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinskog postupka

Članom 92. Zakona o vanparničnom postupku propisana je dužnost matičara, koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih, da dostavi izvod iz matične knjige umrlih ostavinskom sudu u roku od 30 dana po izvršenom upisu. Matičar matičnog područja koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih dostavlja izvod iz matične knjige umrlih ostavinskom sudu prema mestu prebivališta umrlog.

Sklapanje braka

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876 ili kod matičara u mesnu kancelariju.

Potrebno je budući supružnici podnesu sledeća dokumenta
• izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)
• uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci)
• važeće lične karte
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Ukoliko su budući supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana koje se vode na teritoriji grada Pančeva nije potrebno da podnesu navedene isprave.

Sklapanje drugog braka

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876 ili kod matičara u mesnu kancelariju.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih sa klauzulom o prestanku ili razvodu braka (ne starije od šest meseci) ili pravosnažnu presudu o razvodu braka ili izvod iz matične knjige umrlih za pokojnog supružnika, ukoliko je prvi brak prestao smrću supružnika
• uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• važeće lične karte.
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Ukoliko su budući supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana koje se vode na teritoriji grada Pančeva nije potrebno da podnesu navedene isprave.

Sklapanje braka, ako su budući supružnici maloletna lica

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876 ili kod matičara u mesnu kancelariju.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
• uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• važeće lične karte.
• Rešenje nadležnog suda kojim se maloletnom licu daje dozvola za zaključenje braka
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Ukoliko su budući supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana koje se vode na teritoriji grada Pančeva nije potrebno da podnesu navedene isprave.

Sklapanje braka sa stranim državljaninom

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 308-876 kod matičara u mesnu kancelariju.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu za stranog državljanina (ne stariji od šest meseci),
• uverenje o slobodnom bračnom stanju – original sa prevodom od strane ovlašćenog sudskog tumača
• fotokopija pasoša.
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Ukoliko su budući supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana koje se vode na teritoriji grada Pančeva nije potrebno da podnesu navedene isprave.

Za sklapanje braka plaća se gradska administrativna taksa, i to za:

– prijavu o sklapanju braka 124,00 dinar
– sklapanje braka u službenim prostorijama van radnog vremena 1.000,00 dinara
– sklapanje braka u službenim prostorijama neradnim danom 1.704,00 dinara
– sklapanje braka van službenih prostorija 8.011,00 dinara
– sklapanje braka uz učešće prevodioca 2.281,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Zahtev za sklapanje braka van službenih prostorija-obrazac

Upis u matičnu knjigu umrlih

Činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih matičnog područja u čijem sastavu je naseljeno mesto gde je smrt nastupila. Činjenica smrti prijavljuje se matičaru usmeno na zapisnik ili pismeno.
Činjenicu smrti dužni su da prijave članovi porodice s kojima je umrli živeo, druga lica s kojima je umrli živeo ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt.
Činjenicu smrti lica u zdravstvenoj ustanovi ili u drugoj ustanovi ili organizaciji dužna je da prijavi ustanova ili organizacija u kojoj je lice umrlo.
Činjenica smrti mora se prijaviti nadležnom matičaru u roku od tri dana od dana smrti, odnosno od dana nalaženja leša.
Neophodno je da jedan od srodnika dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• potvrdu o smrti
• ličnu kartu ili pasoš umrlog
• izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih.

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene u braku

Zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno prijavu rođenja deteta dostavlja elektronskim putem matičaru na čijoj teritoriji je dete rođeno, ukoliko roditelji u zdravstvenoj ustanovi daju saglasnosti za dostavljanje elektronske prijave rođenja deteta matičaru. Elektronska prijava deteta koju zdravstvena ustanova dostavlja matičaru omogućava da se dete upiše u matičnu knjigu rođenih (odredi lično ime i državljanstvo), odredi JMBG, prijavi prebivalište i prijavi na zdravstveno osiguranje, bez dolaska roditelja kod matičara. Roditelji dobijaju SMS poruku da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih, a izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu se dostavljaju na kućnu adresu roditelja.
Ukoliko roditelji u zdravstvenoj ustanovi ne daju saglasnost, prijava rođenja deteta koju izdaje zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno dostavlja se matičaru matičnog područja na čijoj teritoriji je dete rođeno, najkasnije u roku od 15 dana od dana rođenja. U roku od 30 dana od dana rođenja deteta, roditelji deteta dolaze lično kod matičara i određuju ime i prezime i državljanstvo deteta. Matičar sačinjavanja zapisnika o prijavi rođenja deteta, izdaje izvod iz matične knjige rođenih i dostavlja zahtev Policijskoj upravi Pančevo za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana. Nakon dobijanja jedinstvenog matičnog broja građana, matičar poziva roditelje da preuzmu izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu za dete.
Ukoliko roditelji u roku od 30 dana od dana rođenja deteta, kod nadležnog matičara, ne odrede lično ime deteta ili se ne sporazumeju o ličnom imenu deteta, upis ličnog imena deteta izvršiće se na osnovu rešenja nadležnog organa starateljstva (Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo).
Neophodno je da jedan od roditelja dođe lično kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene van braka

Neophodno je da oba roditelja dođu ličko kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja.
Pred matičarem otac deteta potpisuje Zapisnik o priznanju očinstva i određivanju ličnog imena deteta, a majka daje saglasnost na priznanje.

Za upis deteta u matičnu knjigu rođenih se ne plaća taksa.

Sklapanje braka preko punomoćnika

Zahtev za zaključenje braka preko punomoćnika podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Potrebna dokumenta
– Izvod iz matične knjige rođenih za buduće supružnike

– Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike

– Kopije lične karte za buduće supružnike

– Kopija lične karte za punomoćnika
– Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod javnog beležnika sa izjavom o budućem prezimenu. Punomoćje važi 90 dana od dana overavanja

– Dokaz o sprečenosti ličnog prisustva budućeg supružnika
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 800 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Vraćanje prezimena posle sklapanje braka

Stranka koja je promenila prezime prilikom sklapanja braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka matičaru na Zapisnik da da izjavu o vraćanje na prezime koje je imala pre sklapanja braka.

Zahtev za sastavljanje zapisnika o primeni prezimena posle prestanka braka podnosi se u

Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920

Potrebna dokumenta:

– Važeća lična karta

-Fotokopija presude o razvodu braka

– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 320 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Po isteku roka od 60 dana od dana prestanka braka, stranka može da podnese zahtev za promenu ličnog imena, o čemu se donosi rešenje u upravnom postupku.

Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige

Zahtev za upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Potrebna dokumenta
– Uverenje o državljanstvu

– Izvod iz MKR

– Izvod iz MKV

– Izjava o nazivu ličnog imena na jeziku i pismu nacionalne manjine

– Fotokopija lične karte

Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Lično ime deteta, roditelja, supružnika i umrlog upisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na upis ličnog imena prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine, što ne isključuje paralelan upis ličnog imena i na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 480,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Uvid u matične knjige

Zahtev za uvid u matične knjige podnosi se u Gradskom uslužnom centru,

uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920

Potrebna dokumenta

– Pisani zahtev za uvid u matične knjige i spise

– Razlozi za uvid u matične knjige i spise

Naknadni upis, brisanje i promena podatka o naconalnj pripadnosti

Zahtev za naknadni upis, brisanje i promenu podatka o nacionalnosti u matičnoj knjizi rođenih podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920

Potebna dokumenta

-Zahtev

-Kopija lične karte

Stranka daje izjavu o nacionalnoj pripadnosti na Zapisnik o naknadnom upisu, brisanju ili promeni pred matičarem koji vodi matičnu knjigu rođenih.

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 320 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

UMANJENJE I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i interno raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Republička administrativnim taksa ne plaća se za:

– povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;
– pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana
– prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;
– ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja,
– socijalnu zaštitu,
– ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata
– upis u ustanove predškolskog, školskog vaspitanja i obrazovanja i obrazovanja studenata,
– stručno usavršavanje, odnosno prekvalifikaciju;
– regulisanje vojne obaveze;
– spise i radnje u postupku za sahranjivanje;
– zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;
– sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova
– potrebe restitucije

Članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Stranka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti potpisuje izjavu kojom daje saglasnost da zaposleni koji vodi upravni postupak može za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, odnosno da će da će sama za potrebe postupka pribaviti podatke u određenom roku.