СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СAКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

На основу члана 70. став 2. Закона о управљању отпадом (”Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/2016) подносилац Захтева за издавање дозволе за сaкупљање и транспорт неопасног отпада прилаже следећу документацију:

-Подаци о подносиоцу Захтева

-Потврда о регистрацији

-Подаци о врсти и количини отпада

-Подаци о локацији и опреми за сакупљање

-Подаци о превозним средствима

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

На основу члана 62. став 3. Закона о управљању отпадом (”Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (”Сл. гласник РС” бр. 72/09) подносилац Захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада прилаже следећу документацију:

-Попуњен образац Захтева

-Потврду о регистрацији

-Радни план постројења за управљање отпадом

-Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са законом

План за затварање постројења

-Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада

-Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења

-Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобађању од обавезе израде процене утицаја на животну средину у складу са законом

-Копије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у складу са законом

-Финансијске и друге гаранције, односно одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима.

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА

На основу члана 61. Закона о управљању отпадом (”Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/2016) подносилац Захтева за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада прилаже сладећу документацију:

-Потврду о регистрацији (копија документа)

-Податке о оператеру

-Податке о постројењу (складишту) и локацији

-Податке о врсти и карактеру отпада

-Податке о капацитету постројења (складишта)

-Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености и друге податке на захтев надлежног органа (копија документа)

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СТАЦИОНАРНОГ

ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Подносилац захтева прилаже следећу документацију:

-Податке о предузећу

-Податке о објекту-извору загађивања

-Податке о дозволама

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОМЕТА

НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА

Подносилац захтева прилаже следећу документацију:

-Подаке о подносиоцу захтева

-списак нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева жели да стави у прокет

-Опис превентивних мера за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија

-Годишње количине које се стављају у промет

-Безбедносни лист

-Уговор о закупу складишта

-Доказ о уплати републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Подносилац захтева прилаже следећу документацију:

-Податке о постројењу

-податке о оператеру

-Податке о постројењу и његовој околини

-Врсти индустријске активности

-Особљу и инвестиционим трошковима

-кратак опис активности за коју се интегрисана дозвола захтева

-подаци о планској и пројектној документацији за постројење (одобрења, дозволе,сагласности)

-кратак извештај о значајним утицајима на животну средину у односу на.воде, земљиште и тло, отпад, буку и вибрације, ризик од удеса

-детаљне податке о постројењу, процесима и процедурама: локација, управљање заштитом животне средине, коришћење најбоље доступних техника, коришћење ресурса, емисије у ваздух, емисије штетних и опасних материја у воде, заштита земљишта и подземних вода, управљање отпадом, бука и вибрације, процена ризика од значајних удеса, дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

-доказ о уплати Републичке административне таксе.

ЗАХТЕВИ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Обрада захтева из области процене утицаја – Законом о процени утицаја на животну средину дефинисане су три фазе процене утицаја на животну средину, тако да постоје три врсте захтева који се подносе, (захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину). У зависности од тога да ли се ради о пројектима који су у фази планирања или су већ изграђени наведени захтеви постоје категорије планирани пројекти и затечено стање. Подаци које је потребно доставити дефинисани су Законом о процени утицаја и подзаконским актима донесеним на основу овог закона, као и додатна докуметација коју је потребно приложити. Постоје готови обрасци захтева који се уручују странкама приликом консултација, мада се ови обрасци могу наћи на на сајту града. Након пријема захтева проверава да ли је захтев комплетан, уколико се уоче недостаци странка се контактира телефонским путем и обавештава о недостацима и даје се могућност да отклони недостатке у року од пар дана. Уколико то не учини приступа се изради захтева за допуну документације.
Израда закључка о одбацивању захтева – уколико се на основу карактеристика и капацитета пројекта наведених у захтеву утврди на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 114/08) да не постоје услови за покретања поступка о одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину израђује се закључак о одбацивању. У случају да подносилац захтева не допуни захтев у траженом року исти се одбацује закључком. Закључком се исправљају и техничке грешке настале приликом израде, а које су уочене након достављања подносиоцу захтева.
Израда обавештења о јавном увиду у захтев из области процене утицаја за објаву – након што се утврди да је захтев комплетан, на основу Закона о процени утицаја на животну средину израђују се обавештења о јавном увиду у поднети захтев. Обавештење се предаје редакцији локалних новина.
Израда обавештења о јавном увиду у захтев из области процене утицаја за заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност на основу Закона о процени утицаја на животну средину израђују се обавештења о јавном увиду у поднети захтев и достављају се заинтересованим органима и организацијама и заинтересованој јавности писменим путем
Израда решења из области процене утицаја – након завршеног јавног увида, и у случају давања сагласности на студију након одржане јавне расправе и јавне презентације и давања предлога техничке комисије за оцену студије о процени утицаја , и након консултација са начелником приступа се изради решења. При изради се узимају у обзир подаци из захтева и приложене документације, достављена мишљења за време трајања јавног увида и законска регулатива којом се дефинишу обавезе из области заштите животне средине везане за делатност и карактеристике пројекта на који се захтев односи
Израда обавештења о донетом решењу из области процене утицаја за објаву – на основу Закона о процени утицаја на животну средину израђују се обавештења донетој одлуци по захтеву основу тог захтева. Обавештење се предаје редакцији локалних новина најкасније последњег радног дана у недељи како би се објавило у новинама.