СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Садржина захтева за споровођење поступака у оквиру обједињене процедуре прописана је Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима и иста је одређена кроз систем ЦИС-а кроз који се захтеви подносе и плаћају се наканда за ЦИС, републичка административна такса и наканада за трошкове надлежног органа.

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:

доказ о плаћеној републичкој административној такси,
доказ о плаћеној градској административној такси (локацијски услови),
доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Панчева.
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – ускл. дин. изн., 55/12 – ускл. дин. изн., 93/12, 47/13 – ускл. дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15 – ускл.дин.изн., 83/15 и 112/15) и износи:

за издавање грађевинске дозволе (тарифни број 1 + тарифни број 165) ·
за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи (тарифни број 1 + тарифни број 165) ·
за издавање употребне дозволе (тарифни број 1 + тарифни број 170) ·
за потврду пријема изјаве о завршетку израде темеља ( тарифни број 164) ·
за пријаву радова (тарифни број 1 + тарифни број 171 а) ·
за изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу ( тарифни број 164) ·
за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру ( тарифни број 1) ·
за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара ( тарифни број 1
за измену издатог решења ( тарифни број 1 + тарифни број 9)
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 02–226, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС“, бр.119/13, 138/14, 45/15,106/15, 32/16 и 60/16) и износи:

за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 3.000,00 динара;
за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 5.000,00 динара;
за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97 са позивом на број 46-51089400, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре.

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Висина градске административне таксе прописана је Одлуком о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 и 34/18) ) и износи:

за издавање локацијских услова 1149,00 динара
Текући рачун за уплату градске административне таксе је: 840-742241843-03, модел 97, са позивом на број 02-226, са означењем сврхе дознаке: градска административна такса, прималац: приходи града Панчева

НАКНАДА ТРОШКОВА ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Висина накнаде трошкова органа града Панчева прописана је Одлуком о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре (“Службени лист града Панчева“, бр. 14/15) и износи:

за издавање локацијских услова 6.310,00 динара
за издавање решења за одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,решења за грађевинску дозволу,обавештења о пријави радова и решења о употребној дозволи 1.050,00 динара
Текући рачун за уплату накнаде трошкова органа града Панчева је: таксе је: 840-742341843-24, модел 97, са позивом на број 76–226–74234102, са означењем сврхе дознаке: трошкови надлежног органа, прималац: Буџет града Панчева

РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ И ПОНОТОНА, ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ, УВИДА У ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА, ПОТВРЂИВАЊА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПОТВРЂИВАЊА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, ИСЕЉАВАЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ЕКСХУМАЦИЈУ ,издају се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) , Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/15), Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“ бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16) и за исте се наплаћује градска административна такса.

За издавање решења за за постављање: киоска, контењера за мониторинг, башти, јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште; отворене угоститељске садржаје,аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кстена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда, мобилијара спортског карактера, чилера,банкомата, монтажних платформи и рампи за инвалиде, споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, одлука којим се уређује постављање балон хала спортске намене; одлука којим се уређује постављање понтона подноси се следећа докуменатација:

– Решење Агенције за привредне регистре о упису делатности у регистар, у оригиналу и не старији од шест месеци са матичним бројем и ПИБ-ом.

За физичка лица фотокопија личне карте
Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева којим се доказује да подносилац захтева нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева
Идејни пројекат односно, оверена скица са техничким описом објекта израђена од одговорног пројектанта са одговарајућом лиценцом
Оверена изјава подносиоца захтева да ће по престанку права коришћења дела површине јавне намене објекат уклонити са површине јавне намене и да ће уредити површину јавне намене и довести је у првобитно стање (изјава је саставни део овог захтева, у два примерка)
одлука о коришћењу коју издаје Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево
саобраћајно-технички услови које издаје Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево
главни пројекат са техничком контролом за постављање билборда, светлећих реклама, стена за спортско пењање, чилера, понтона и балон хала спортске намене
идејни пројекат за постављање летњих башти.
оверена скица објекта са техничким описом објекта
за постављање понотна потребно је доставити и плутајућу дозволу и сагласност надлежне лучке капетаније
за башту се доставља и уговор о закупу и сагласност закуподавца ако је пословни простор у закупу, салгасност скупштине станара уколико се пословни простор налази у стамбеној зградии сагласност сувласника објеката уколико се објекти налазе у сувласништву више лица, доказ о уплаћеном депозиту.
градска административна такса

За издавање информација о локацији подноси се копија плана и и доказ о уплати градске административне таксе.

За потврђивање пројекта парцелације и препарцелације подноси се пројекат парцелације односно препарцелације и доказ о уплати градске административне таксе.

За потврђивање урбанистичког пројекат подноси се урбанситички пројекат и доказ о уплати градске административне таксе.

За издавање решења о рушењу објеката подноси се пројекат рушења и доказ о уплати градске административне таксе.

За издавање решења за исељење бесправно усељених лица подноси се доказ о власништву и доказ о уплати градске административне таксе.

За издавање решења о ексхумацију подноси се извод из књиге умрлих за покојника, доказ о сродству са покојником (извод из књиге рођених, венчаних и сл), потврда предузећа које управља гробљем са подацима о гробном месту на коме је сахрањен покојиник (ред, бр.гроба и парцела) и време трајања закупа, потврда предузећа које управља гробљем са подацима о обезбеђеном гробном месту (ред, бр. гроба и парцела) и време трајања закупа, сагласност сродника упокојеног (брачни друг умрлог (или ванбрачни друг умрлог уз одговарајуће доказе о постојању брачне заједнцие), дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог), пуномоћје, ако се овлашћује друго лице да поднесе захтев и доказ о уплати градске административне таксе.

Висина градске административне таксе прописана је Одлуком о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15 и 38/16) и износи:

– за издавање решења за постављање кисока 998,00 динара

– за издавање решења за постављање башта 856,00 динара

за издавање решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште 856,00 динара

– за издавање решења за постављање отворених угоститељских садржаја

– за издавање решења за покретних објеката – постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда 856,00 динара;

– за издавање решења за постављање мобилијара спортског карактера 856,00 динара

– за издавање решења за постављање чилера 856,00 динара

– за издавање решења за постављање банкомата 856,00 динара

– за издавање решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде 856,00 динара

– за издавање решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела 856,00 динара

– за издавање решења за постављање балон хала спортске намене 856,00 динара

– за издавање решења за постављање понтона 856,00 динара

– за издавање решења за рушење објекта 856.00 динара

– за издавање информација о локацији 6310,00 динара;

– за потврђивање пројеката парцелације и препарцеалције 1714,00 динара

– за потврђивање урбанистичког пројекта:

вишепородично становање у износу од 20.131,00 . дин
комерцијалну делатност у износу од 23.487,00 . дин
производну делатност у износу од 12.179,00 . дин
остале намене у износу од 14.762,00 . дин
– за давање сагласности на елаборат геодестских радова 1714,00 динара

– за издавање решења за исељење бесправно усељених лица 1148,00динара

– за издавање решења за ексхумацију 833,00 динара.

– за издавање такси дозволе 513,00 динара

– за продужење-измену података у такси дозволи 530,00 динара

– за решење о утврђивању услова за обављање такси превоза, за физичка лица и запослене код правног лица 876,00 динара

– за решење о утврђивању услова за обављање такси превоза за правна лица 2812,00 динара

– за решење о кретању и заустављању мимо утврђеног режима саобраћаја 1753,00 динара

– за решење о заустављању и паркирању моторног возила ради снабдевања-месечно 1475,00 динара

– за издавање одобрења за кретање и заустављање возила у пешачкој зони за посебне потребе 1753,00 динара

– за издавање одобрења за кретање возила власника који станују у пешачкој зони 264,00 динара

– за решење о измени режима саобраћаја, ради извођења радова на одржавању јавних путева 1753,00 динара

-за решење о измени режима саобраћаја, ради извођења радова на подземним и надземним инсталацијама 1753,00 динара

-за решење о измени саобраћаја ради одржавања спортске или друге манифестације на јавном путу 530,00 динара

– за издавање одобрења за резервацију паркинг места 1753,00 динара

– за издавање потврде о погодности возила за обављање такси превоза 438,00 динара

– за полагање испита о познавању територије града Панчева и прописа којима се уређује такси превоз 6000,00 динара

– за издавање решења за продужење рока важења такси дозволе-накнада за коришћење такси стајалишта по такси возилу 4107,84 динара

Текући рачун за уплату градске административне таксе је: 840-742241843-03, модел 97, са позивом на број 02-226, са означењем сврхе дознаке: градска административна такса, прималац: приходи града Панчева

Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено–комуналне послове и саобраћај важећи плански документи налазе се на интернет адреси : www.pancevo.rs