СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1. Поступак издавања уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза

За издавање уверења о вођењу радње, за радње које су биле регистроване у Секретаријату за привреду и економски развој до краја 2005. године, прилаже се попуњен захтев који се преузима у Градском услужном центру. Уз попуњен захтев прилажу се и докази о уплати следећих такси, који се предају на шалтерима 1, 2 и 3 Градског услужног центра:
– Уплаћену градску административну таксу – сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Панчева; жиро рачун: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, износ: 263,00 РСД;
– Уплаћену на износ 124,00 РСД.

– Подносилац захтева је ослобођен плаћања такси уколико се уверење издаје ради регулисања радног стажа

– Захтев се може преузети овде Уверење о вођењу радње

пример захтева:

Пример захтева Уверење о вођењу радње

– Рок за издавање уверења је 30 дана од дана подношења захтева, с тим да се у пракси уверење издаје у року од 7 дана

Више информација о издавање уверења о вођењу самосталне радње можете добити на:

Дамир Шепаревић; Тел: 013/308-881; канцеларија бр. 304;

e-mail: damir.separevic@pancevo.rs

Поступак издавања решења о категоризацији кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића
– Информације у вези са категоризацијом угоститељских објеката можете добити на:

Гордана Ћирић, тел: 013/308-961, канцеларија 303
e-mail:

gordana.ciric@pancevo.rs

Анђела Вила, тел.013/308-962, канцеларија 110

e-mail: andjela.vila@pancevo.rs

или у оквиру Информатора о категороизцаији угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава на територији града Панчева који је достапан у оквиру стране

– http://www.pancevo.rs/privreda/objekti-za-smestaj/kategorizacija-ugostiteljskih-objekata-za-smestaj/

– Рок за издавањерешења је 30 дана од дана подношења захтева.

2.1. Уз попуњен захтев за одређивање категорије угоститељских објеката (преузима се у Градском услужном центру или на линку) физичко лице прилаже и следећа документа:

Доказ о власништу:

Извод из земљишних књига – власнички лист или извод из листа непокретности, оригинал или оверену фотокопију (чији оригинал није старији од шест месеци);
Уколико непокретност није укњижена – доставити оверену фотокопију уговора о купопродаји или откупу стана, не старију од шест месеци;

Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
-Доказ о уплати Републичке административне таксе за Захтев (по тарифном броју 1.) у износу од 320,00 динара уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
Доказ о уплати Републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама ”Сл. гласник Републике Србије” бр. 43/03, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 i 47/13) за израду решења (по тарифном броју 9,) у износу од 550,00 динара, уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
Овлашћење за заступање и фотокопија личне карте за овлашћено лице (ако постоји);
6. Потврду да подносилац захтева и чланови домаћинства нису евидентирани као душевни болесници који због свог стања или понашања могу да ометају односно угрозе околину (члан 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству);
Потврду да подносилац захтева и чланови домаћинства нису евидентирани на клицоноштво и паразите (члан 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству);
Изјаву са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у домаћој радиности (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај).
Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у сеоском туристичком домаћинству (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај),
Изјаву о санитарно -хигијенским условима.

2.2. Уз попуњен захтев

за одређивање категорије угоститељских објеката (преузима се у Градском услужном центру или на линку) угоститељ прилаже и следећа документа:

Оригинал или оверена фотокопија извода о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре Републике Србије – АПР (не старији од 6 месеци);
Оверене фотокопије (не старије од шест месеци):
оснивачког акта као и важеће измене и допуне
статут (уколико постоји)
Доказ о власништу или закупу над објектом који се категоризује:
извод из листа непокретности или власнички лист (оверена фотокопија оригинала -не старији од шест месеци) или
оверена фотокопија Уговора о купопродаји или други доказ у случају непокретности која није укњижена (не старија од шест месеци) или
оверена фотокопија Уговора о закупу објекта који мора бити закључен са роком важности најмање три године од дана доношења решења о категоризацији (не старија од 6 месеци), као и
сагласност власника да закупац може да категоризује објекат за издавање туристима (оригинал, оверен у суду или општини);
Доказ о уплати Републичке административне таксе за Захтев (по тарифном броју 1.) у износу од 310,00 динара уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
Доказ о уплати Републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама ”Сл. гласник Републике Србије” бр. 43/03… 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 i 47/13) за израду решења (по тарифном броју 9,) у износу од 530,00 динара, уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
Изјаву са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у домаћој радиности (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у сеоском туристичком домаћинству (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај),
Изјаву о санитарно -хигијенским условима
Поступак пружања информација по упиту инвеститора
– Више информација о могућности инвестирања на територији града Панчева можете добити у Одељерњу за локални економски развој:

Оливера Суботић; Тел: 013/308-868; канцеларија бр. 301; имејл

: ler@pancevo.rs

Биљана Миладиновић; тел.013/308-868; канцеларија бр.301; имаил: ler@pancevo.rs

Обрасци захтева се могу преузети овде:

захтев за образовање пројектног тима
предлог улагача за утврђивање инвестиционог програма

Наведени обрасци се могу преузети и у Градском услужном центру.

4. Реализација мера у оквиру Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ)

– Сви јавни позиви града Панчева у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање за 2019. годину објављују се на званичној интернет презентацији у категорији конкурси и јавни позиви и доступни су на http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

– Више информација о актуелним јавним позивима можете добити на: Гордана Ћирић, тел: 013/308-961, канцеларија 303
e-mail: gordana.ciric@pancevo.rs

5. Субвенције микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме

– Јавни позив доступан на http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

– Више информација о Јавном конкурсу можете добити на: Тања Темишварац, тел: 013/353-361, канцеларија 302, e-mail: tanja.temisvarac@pancevo.rs

6. Стручна подршка заинтересованим правним и физичким лицима са територије АПВ у вези са јавним позивима Развојног фонда АПВ д.о.о. Нови Сад

– обавештавање потенцијалних корисника о актуелним јавним позивима

– формална контрола документације и пријем документације

– Актуелни јавни позиви Развојног фонда АПВ д.о.о. Нови Сад доступни су на http://www.rfapv.rs/index-4.html

– у области привреде повереник Развојног фонда АПВ је Марина Кахрић-Лазић, тел: 013 308-962, канцеларија 110, e-mail: marina.kahric-lazic@pancevo.rs

– у области пољопривреде повереник Развојног фонда АПВ је Зоран Грба, тел: 013 308-879, канцеларија 309, e-mail: zoran.grba@pancevo.rs