Na osnovu člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» broj 129/07 i 83/14-dr.zakon), člana 80. stav 6. Zakona o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 15/16) i člana 39. tačka 10. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst), Skupština grada Pančeva na sednici održanoj 31.03.2016. godine, donela je

REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA“KAČAREVO“ KAČAREVO

I

VASO KRKOBABIĆ, diplomirani pravnik, imenuje se za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo“ Kačarevo, na period od četiri godine.

II

Imenovani iz tačke I ovog rešenja, zasniva radni odnos na određeno vreme i isti je dužan da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja o imenovanju u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Nadzorni odbor preduzeća, dužan je da posebnim aktom utvrdi dan stupanja na rad imenovanog direktora, kao i da sa imenovanim zaključi ugovor o radu.

III

Ovo rešenje je konačno.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom listu grada Pančeva“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» broj 129/07 i 83/14-dr.zakon) i članom 39. tačka 10. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst), propisano je da Skupština grada imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktore javnih preduzeća čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.

Dana 4. marta 2016. godine, stupio je na snagu Zakon o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 15/16), koji članom 80. stav 6. propisuje da javni konkursi za izbor direktora koji su raspisani a nisu završeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama Zakona o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 119/12, 116/13-autentično tumačenje i 44/14-dr.zakon).

Članom 21. stav 2. Zakona o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 119/12, 116/13-autentično tumačenje i 44/14-dr.zakon) propisano je da direktora preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Članom 31. stav 3. Zakona o javnim preduzećima propisano je da organ koji je nadležan za imenovanje, nakon razmatranja dostavljene liste i predloga akta, odlučuje o imenovanju direktora javnog preduzeća, donošenjem rešenja o imenovanju predloženog kandidata ili nekog drugog kandidata sa liste.

Na osnovu Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanja direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo“ Kačarevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 18/15), Skupština grada Pančeva raspisala je Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo“ Kačarevo (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 61/15). Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo“ Kačarevo sprovela je Komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, imenovana Rešenjem Skupštine grada Pančeva broj II-04-06-19/2013-5 od 11. oktobra 2013. godine, broj II-04-06-16/201513 od 31. avgusta 2015. godine i broj II-04-06-16/201514 od 14. septembra 2015. godine

Komisija je po isteku roka za podnošenje prijava konstatovala, da je na javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo“ Kačarevo, podnete dve prijave-blagovremene, razumljive i potpune, sa priloženim svim potrebnim dokazima. Na osnovu uvida u dokaze o ispunjenosti uslova za imenovanje direktora, priloženih uz prijavu kandidata Zorana Markovića i Vase Krkobabića, Komisija je na sednici održanoj 17. marta 2016. godine, utvrdila Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo“ Kačarevo. S obzirom da je dana 21. marta 2016. godine, Komisiji dostavljen dopis Zorana Markovića, kojim povlači prijavu na Javni konkurs za imenovanje direktora JKP „Kačarevo“ Kačarevo, Komisija je konstatovala da je u izbornom postupku za imenovanje direktora JKP „Kačarevo“ Kačarevo ostao jedan kandidat, Vaso Krkobabić, diplomirani pravnik. Polazeći od obaveze Komisije utvrđene članom 30. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je sprovela postupak provere i ocenjivanja kandidata uskladu sa Odlukom o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 8/13). Na osnovu sprovedenog izbornog postupka, u skladu sa članom 31. stav 1. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je na sednici održanoj 28. marta 2016. godine utvrdila Listu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo“ Kačarevo, sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatima prema merilima propisanim za imenovanje i zajedno sa Zapisnikom o izbornom postupku dostavila nadležnim organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Pančeva radi pripreme Nacrta akta o imenovanju direktora.

Članom 24. Odluke o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 8/13) utvrđena je obaveza Nadzornog odbora da svojim aktom utvrdi ili konstatuje dan početka rada imenovanog direktora, odnosno dan prestanka funkcije direktora koji je razrešen, kao i da Skupštinu grada pisanim putem obavesti o datumu stupanja, odnosno nestupanja na rad imenovanog direktora.

Gradsko veće grada Pančeva utvrdilo je predlog akta o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kačarevo“ Kačarevo i dostavilo ga sa Listom za imenovanje Skupštini grada na odlučivanje.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA                                                      PREDSEDNIK SKUPŠTINE

SKUPŠTINA GRADA                                                                                    Tigran Kiš

GRAD PANČEVO

BROJ: II-04-06-3/2016-4

Pančevo, 31.03. 2016. godine