На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 80. став 6. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева на седници одржаној 31.03.2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО

I

ВАСО КРКОБАБИЋ, дипломирани правник, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево, на период од четири године.

II

Именовани из тачке I овог решења, заснива радни однос на одређено време и исти је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Надзорни одбор предузећа, дужан је да посебним актом утврди дан ступања на рад именованог директора, као и да са именованим закључи уговор о раду.

III

Ово решење је коначно.

IV

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“ и на званичној интернет презентацији града Панчева.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст), прописано је да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Дана 4. марта 2016. године, ступио је на снагу Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16), који чланом 80. став 6. прописује да јавни конкурси за избор директора који су расписани а нису завршени до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по одредбама Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон).

Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон) прописано је да директора предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе.

На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовања директора Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево („Службени лист града Панчева“ број 18/15), Скупштина града Панчева расписала је Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 61/15). Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево спровела је Комисија за именовање директора јавних предузећа чији jе оснивач град Панчево, именована Решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра 2013. године, број II-04-06-16/201513 oд 31. августа 2015. године и број II-04-06-16/201514 oд 14. септембра 2015. године

Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала, да је на јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево, поднете две пријаве-благовремене, разумљиве и потпуне, са приложеним свим потребним доказима. На основу увида у доказе о испуњености услова за именовање директора, приложених уз пријаву кандидата Зорана Марковића и Васе Кркобабића, Комисија је на седници одржаној 17. марта 2016. године, утврдила Списак кандидата који испуњава услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево. С обзиром да је дана 21. марта 2016. године, Комисији достављен допис Зорана Марковића, којим повлачи пријаву на Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Качарево“ Качарево, Комисија је констатовала да је у изборном поступку за именовање директора ЈКП „Качарево“ Качарево остао један кандидат, Васо Кркобабић, дипломирани правник. Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и оцењивања кандидата у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13). На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 28. марта 2016. године утврдила Листу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање и заједно са Записником о изборном поступку доставила надлежним организационим јединицама Градске управе града Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању директора.

Чланом 24. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза Надзорног одбора да својим актом утврди или констатује дан почетка рада именованог директора, односно дан престанка функције директора који је разрешен, као и да Скупштину града писаним путем обавести о датуму ступања, односно неступања на рад именованог директора.

Градско веће града Панчева утврдило је предлог акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Качарево“ Качарево и доставило га са Листом за именовање Скупштини града на одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА                                                                                    Тигран Киш

ГРАД ПАНЧЕВО

БРОЈ: II-04-06-3/2016-4

Панчево, 31.03. 2016. године