На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 80. став 6. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева на седници одржаној 31. 03. 2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО

I

САНДРА БОЖИЋ, дипломирани политиколог, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево, на период од четири године.

II

Именована из тачке I овог решења, заснива радни однос на одређено време и иста је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Надзорни одбор предузећа, дужан је да посебним актом утврди дан ступања на рад именованог директора, као и да са именованом закључи уговор о раду.

III

Ово решење је коначно.

IV

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Панчева“ и на званичној интернет презентацији града Панчева.

 

                                                                                   О б р а з л о ж е њ е
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон) и чланом 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст), прописано је да Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Дана 4. марта 2016. године, ступио је на снагу Закон о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16), који чланом 80. став 6. прописује да јавни конкурси за избор директора који су расписани а нису завршени до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се по одредбама Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон).
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон) прописано је да директора предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе .
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовања директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево („Службени лист града Панчева“ број 19/15), Скупштина града Панчева расписала је Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 69/15).
Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево спровела је Комисија за именовање директора јавних предузећа чији jе оснивач град Панчево, именована Решењем Скупштине града Панчева број II-04-06-19/2013-5 oд 11. октобра 2013. године, број II-04-06-16/2015-13 oд 31. августа 2015. године и број II-04-06-16/2015-14 oд 14. септембра 2015. године
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала, да је на јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево, поднета 1 пријава-благовремена, разумљива и потпуна, са приложеним свим потребним доказима. На основу увида у доказе о испуњености услова за именовање директора, приложених уз пријаву кандидата Сандре Божић, Комисија је на седници одржаној 17. марта 2016. године, утврдила Списак кандидата који испуњаваjу услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево.
Полазећи од обавезе Комисије утврђене чланом 30. Закона о јавним предузећима, Комисија је спровела поступак провере и оцењивања кандидата у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13).
На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 31. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 28. марта 2016. године утврдила Листу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање и заједно са Записником о изборном поступку доставила надлежним организационим јединицама Градске управе града Панчева ради припреме Нацртa акта о именовању директора.
Чланом 24. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 8/13) утврђена је обавеза Надзорног одбора да својим актом утврди или констатује дан почетка рада именованог директора, односно дан престанка функције директора који је разрешен, као и да Скупштину града писаним путем обавести о датуму ступања, односно неступања на рад именованог директора.

Градско веће града Панчева утврдило је предлог акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево и доставило га са Листом за именовање Скупштини града на одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
СКУПШТИНА ГРАДА                                                                   Тигран Киш
ГРАД ПАНЧЕВО
БРОЈ: II-04-06-3/2016-4
Панчево, 31.03. 2016. године