REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

GRADSKA UPRAVA

BROJ: X48-100-30/2024

Pančevo, 16.05.2024.godine

Na osnovu člana 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 21/16, 113/17, 113/17-dr.zakon, 95/18, 114/21 i 92/23), člana 10. i 11.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ broj 107/23) i Zaključka Komisije za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-469/2024 od 30.01.2024. godine, Gradska uprava grada Pančeva oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PANČEVA

 

I. Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava grada Pančeva, u Pančevu, ul. Trg kralja Petra I br. 2-4

II. Radna mesta koja se popunjavaju:

 1. Radno mesto za finansijsko- analitičke poslove u oblasti javnih službi, boračko- invalidske zaštite i finansijske podrške porodici sa decom, u zvanju savetnika, u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, za jednog izvršioca

Opis poslova: Obavlja finansijsko-analitičke poslove u oblasti javnih službi, učestvuje u postupku planiranja budžeta Grada, prati izvršenje budžeta Grada, vrši kontrolu namenskog korišćenja sredstava budžetskih korisnika, učestvuje u postupku projektovanja zarada u oblasti javnih službi, prati i neposredno primenjuje propise i druga akta, (uputstva, instrukcije)  u oblasti budžetskog sistema, kao i u oblasti  boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i finansijske podrške porodici sa decom  koji se odnose na ostvarivanje prava, obavlja finansijsko – analitičke poslove  u vezi sa obračunom i isplatom primanja u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i finansijske podrške porodici sa decom, obavlja mesečno trebovanje sredstava za isplatu porodilja, sastavlja šestomesečne i godišnje izveštaje o broju korisnika prema vrstama prava i redosledu rođenja deteta i vrši kontrolu obračuna i isplata naknada porodiljama, učestvuju u izradi analiza, informacija i izveštaja za potrebe nadležnog ministarstva i pokrajinskog sekretarijata i drugih organa i organizacija, obavlja informaciono – dokumentacione poslove i vodi bazu podataka, obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik sekretara za ekonomsko- finansijske poslove i sekretar Sekretarijata.

Posebni uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Radno mesto za stručno-operativne poslove trezora, u zvanju savetnika, u Sekretarijatu za finansije, za jednog izvršioca

Opis poslova: Vrši poslove budžetskog računovodstva i izveštavanja, koje obuhvata: računovodstvene poslove za obradu plaćanja i evidentiranja primanja, vođenja dnevnika, glavne knjige i  pomoćnih knjiga za sva primanja i izdatke, međunarodne donacije i druge vidove pomoći i  finansijsko izveštavanje; vrši kontrolu rashoda i izdataka, koja obuhvata upravljanje procesima odobravanja plaćanja po preuzetim  obavezama; vrši otvaranje aproprijacija i usaglašavanje podataka sa Odeljenjem za budžet u vezi plana izvršenja budžeta, plaćanja i transfera sredstava, a sa Sekretarijatom za javne službe i socijalna pitanja vezi plana izvršenja budžeta. Ažurira baze podataka, radi na poslovima finansijskog planiranja: projekcija i praćenja priliva na konsolidovani račun trezora i zahteva za plaćanje rashoda koji sadrže analizu gotovinskih tokova, plana izvršenja budžeta, upravljanja gotovinskim sredstvima,  konsolidovanim računom trezora na koji se uplaćuju sva primanja i vrše sva plaćanja iz budžeta, i obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odeljenja i sekretar Sekretarijata.

Posebni uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih nauka ili matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Radno mesto za poslove računovodstva, u zvanju saradnika, u Sekretarijatu za finansije, za jednog izvršioca

Opis poslova: Vrši pregled, obradu i  evidentiranje podataka za direktne korisnike grada, prati poslovne promene, vodi pomoćne knjige i izrađuje finansijske naloge o tim promenama za direktne korisnike,  vodi propisane evidencije za direktne korisnike i i usaglašava sa glavnom knjigom trezora;  vrši pripremu za izradu i izrađuje propisane periodične i godišnje  izveštaje za direktne korisnike prema budžetskom kalendaru; priprema podatke za izradu analiza, izvešataja i projekata; prati promene u odgovarajućim evidencijama, i obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odeljenja i sekretar Sekretarijata.

Posebni uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u okviru obrazovno-naučnog polja ekonomskih nauka u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Radno mesto za studijsko-analitičke i upravne poslove, u zvanju savetnika, u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, za jednog izvršioca

Opis poslova: Obavlja studijsko-analitičke, upravne i druge stručne poslove iz delokruga rada Odeljenja; vodi postupak izdavanja integrisanih dozvola za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti, dozvola i drugih akata za upravljanje otpadom  (sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje), dozvola za upravljanje hemikalijama i dozvola za rad stacionarnih izvora zagađivanja vazduha;   prati i učestvuje u radu tehničke komisije za izdavanje integrisane dozvole; izrađuje druge akte (mišljenja, saglasnosti) za upravljanje otpadom; prati tehnički pregled objekata radi izdavanja upotrebne dozvole u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu; prati rad postrojenja, podatke o monitoringu operatera, primeni najboljih dostupnih tehnika, standardima kvaliteta životne sredine, ocenjuje mere i postupke koji se preduzimaju radi sprečavanja ugrožavanja životne sredine i predlaže izmenu uslova utvrđenih u dozvoli, njenu reviziju, produženje ili prestanak važenja; stara se o učešću javnosti u odlučivanju; priprema stručna mišljenja u oblasti upravljanja otpadom, hemikalijama i dr; učestvuje u izradi analiza, izveštaja i informacija iz delokruga odeljenja. Obavlja poslove vezane za zaštitu prirode i zaštićenih prirodnih dobara; priprema i predlaže programe razvoja zelenih i šumskih površina i prati njihovu realizaciju; prikuplja podatke i naučne informacije koje su od značaja za zaštitu, razvoj i unapređenje prirodnih vrednosti ; inicira i učestvuje u izradi studija  i istraživanja od značaja za unapređenje zelenih i šumskih površina i zaštitu prirode i biodiverziteta; predlaže  stavljanje pod zaštitu prirodnih dobara na teritoriji Grada i  obavlja poslove poslove staranja nad zaštićenim prirodnim dobrima; vrši poslove vezane za zaštitu flore i faune; obaveštava javnost o stanju prirode i o preduzimanju mera zaštite i očuvanja; učestvuje kod utvrđivanja uslova zaštite životne sredine za sprovođenje mera sanacije, remedijacije i rekultivacije; prati rad monitoring sistema, vodi upravni postupak iz nadležnosti Odeljenja, obavlja i druge poslove koje odredi pomoćnik sekretara i sekretar Sekretarijata.

Posebni uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili iz oblasti medicinskih nauka-ekotoksikologija na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Radno mesto za stručne poslove poljoprivrednog zemljišta, u zvanju savetnika, u Sekretarijatu za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj, za jednog izvršioca

Opis poslova:  Učestvuje u izradi finansijsko-planskih dokumenata vezanih za sredstva koja u budžet Grada pristižu po osnovu zakupa zemljišta, pruža pomoć i u izradi drugih planskih i finansijskih dokumenata koje obrađuje Sekretarijat; učestvuje u izradi svih izveštaja, analiza i informacija za potrebe organa Grada, i za republičke i pokrajinske organe; Prati i učestvuje u poslovima zaštite zemljišta, posebno zaštitu od voda; Prati stanje u vodoprivredi od interesa za Grad i predlaže mere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti; prati propise iz oblasti vodoprivrede, vanrednih situacija i pokreće inicijativu za preduzimanje obaveznih mera i aktivnosti kada je to obaveza Gradske uprave grada Pančeva; učestvuje u radu, odnosno pruža pomoć u radu Gradskom štabu za vanredne situacije u slučaju opasnosti od elementarnih nepogoda (posebno opasnosti ili nastupanja poplava) i u radu civilne zaštite; po potrebi odlazi na teren (atar i naseljena mesta u Gradu Pančevu); priprema nacrte i učestvuje u izradi programa redovnog održavanja, investicionih programa i projektno–tehničke dokumentacije kanalske mreže za odvodnjavanje na teritoriji Grada u meri i obimu i u skladu sa nadležnosti Grada; prikuplja informacije o ugroženim područjima i evidentira preglede plavnih površina na teritoriji Grada uzrokovane atmosferskim i podzemnim vodama na osnovu izveštaja sa terena i u saradnji sa mesnim zajednicama i Gradskim štabom predlaže hitne mere; prati i kontroliše projektovanje i izgradnju novih sistema i rekonstrukciju postojećih sistema i vrši nadzor nad redovnim održavanjem postojećih sistema za odvođenje atmosferskih i poplavnih voda prati projektovanje i izgradnju i rekonstrukciju sistema za odvođenje poplavnih i atmosferskih voda;  vodi upravni postupak iz nadležnosti Odeljenja i priprema nacrte rešenja (vodni uslovi, saglasnosti, dozvole i nalozi); obavlja i druge poslove koji mu odredi sekretar Sekretarijata.

Posebni uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih ili biotehničkih nauka-poljoprivreda na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, poznavanje rada na računaru i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Radno mesto- Komunalni inspektor I, u zvanju savetnika, u Sekretarijatu za inspekcijske poslove, za jednog izvršioca

Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor u okviru svojih prava i dužnosti na osnovu zakona i drugih propisa iz stambeno-komunalnih oblasti i to: kontroliše stanje komunalnih objekata, da li se komunalne usluge pružaju u skladu sa utvrđenim uslovima, nalaže uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina ako su oni ostavljeni protivno propisanim odlukama, nalaže izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzima mere za otklanjanje nedostataka i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka i izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mesta u skladu sa zakonom i gradskim odlukama; preduzima potrebne radnje u skladu sa odredbama ZUP-a; vodi usmene rasprave, donosi upravne akte, vrši prijem stranaka i daje potrebna obaveštenja  u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava, podnosi pisane izveštaje, po potrebi vrši poslove prijema i zavođenja prijava i zahteva građana na „Sistem 48“ Gradske uprave grada Pančeva, obavlja poslove nadzora u oblasti turizma i ugostiteljstva koji je poveren jedinicama lokalne samouprave Zakonom o ugostiteljstvu, odnosno poslove turističkog inpektora i obavlja i druge poslove koje mu odredi Šef odeljenja- glavni komunalni inspektor i sekretar Sekretarijata.

Posebni uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru polja prirodno-matematičkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka, društveno-humanističkih nauka ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, ispit za inspektora, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Radno mesto- Inspektor naplate I, u zvanju savetnika, u Odeljenju za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje, u Sekretarijatu za poresku administraciju, za jednog izvršioca

Opis poslova: Vrši poslove vezane za redovnu i prinudnu naplatu poreskog duga kao i kontrolu dospelog poreskog duga; izrađuje nacrte opomena poreskim obveznicima, prikuplja podatke u vezi postupka pokretanja prinudne naplate; vodi upravni postupak, odnosno postupak prinudne naplate; prati oglase o pokretanju postupaka stečaja, reorganizacije, restrukturiranja i likvidacije poreskih obveznika, kao i prijavu potraživanja lokalnih javnih prihoda po ovim osnovama,  vrši prijem stranaka i pruža pravnu pomoć pri popunjavanju , sastavljanju zahteva i pružanje druge pravne pomoći  od značaja za poštovanje poreskih propisa, vodi postupak po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja poreskog duga i izrađuje nacrte rešenja i sporazuma o istom, postupa u svojstvu prvostepenog organa po žalbama, donosi rešenja o obustavi postupka prinudne naplate kao i poništavanja sporazuma o odlaganju poreskog duga; izlazi na teren po nalogu neposrednog rukovodioca i radi potrebe posla u cilju naplate javnih prihoda (popis i zaplena gortovog novca na terenu, uvid, procena i popis sredstva obezbeđenja, pregled stanja pokretne i nepokretne imovine i sl.); priprema rešenja u postupku utvrđivanja zastarelosti prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja i sačinjava zapisnike i obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odeljenja i sekretar Sekretarijata.

Posebni uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka, ekonomskih nauka ili menadžmenta i biznisa na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,  i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ispit za inspektora, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 1. Radno mesto za organizaciono – tehničke poslove, u zvanju saradnika, u Službi za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove, za jednog izvršioca

Opis poslova: Učestvuje u pripremi akata, planova i mera u oblasti protivpožarne zaštite; učestvuje u organizovanju preventivnog i periodičnog ispitivanja radne okoline, prati i kontroliše primenu mera za protivpožarnu zaštitu, učestvuje u pokretanju javnih nabavki i praćenju realizacije zaključenih ugovora u oblasti preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenih, održavanja zgrade Gradske uprave, ispravnosti uređaja i opreme, sistema bezbednosti, klimatizacije, održavanje higijene i čišćenja zgrade, nabavke za nabavku i održavanje službenih vozila, nabavku goriva i drugih javnih nabavki iz delokruga rada Službe. Sarađuje sa drugim organima, ustanovama i preduzećima u vezi održavanja bezbednog održavanja javnih skupova ispred i u zgradi Gradske uprave; vodi brigu o tehničkim stvarima vezanim za poslovni prostor (izlazak na teren kada nastupi osigurani slučaj, obilazak poslovnog prostora i sl.), prikuplja potrebnu dokumentaciju u  vezi tehničkih pregleda službenih vozila i obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odeljenja i sekretar Sekretarijata.

Posebni uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u  naučnoj oblasti ekonomskih nauka, tehnološkog inženjerstva ili menadžmenta i biznisa u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III. Mesto rada za izvršilačka radna mesta: za sva izvršilačka radna mesta mesto rada je Pančevo.

IV. Opšti uslovi za zaposlenje: da je učesnik konkursa punoletni državljanin Republike Srbije; da učesniku konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da učesnik kokursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Položen državni stručni ispit ne predstavlja uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mestu za koje je raspisan javni konkurs.

V. Vrsta radnog odnosa:

Na svim izvršilačkim radnim mestima radni odnos se zasniva na neodređene vreme.

VI. Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi Konkursna komisija koju je obrazovao načelnik Gradske uprave grada Pančeva, za svako izvršilačko radno mesto koje se popunjava javnim konkursom.

Izborni postupak se sprovodi u više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i motivacija za rad na radnom mestu.

Odredbama člana 19. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, propisano je da su pri zapošljavanju svim kandidatima pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama odnosno proveri kompetencija.

VII. Postupak i način provere kompetencija:

 

 1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija- za sva izvršilačka radna mesta:

„Organizacija i rad organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji” – vršiće se putem testa (pismeno).

„Poslovna komunikacija” – vršiće se putem testa (pismeno).

„Digitalna pismenost” – vršiće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

 

 1. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 1:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (finansijsko- materijalni poslovi)- postupak izvršenja budžeta, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa)- Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta)- Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o javnim službama, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 2:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (finansijsko- materijalni poslovi) – postupak izvršenja budžeta, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (stručno-operativni poslovi) – metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa) – Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta) – Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu i Odluka o budžetu grada Pančeva, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 3:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (finansijsko- materijalni poslovi) – terminologija, standardi, metode i procedure iz oblasti budžetskog računovodstva i izveštavanja, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa) – Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta) – Uredba o budžetskom računovodstvu, Pravilnik o standardnom kvalifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem i Odluka o budžetu grada Pančeva, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 4:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (studijsko- analitički poslovi) – metode i tehnike analiziranja planskih dokumenata i propisa i izrade izveštaja o stanju u oblasti, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (upravno-pravni poslovi) – opšti upravni postupak, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa) – Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta) – Zakon o zaštiti životne sredine i Zakon o upravljanju otpadom, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (strani jezik)- engleski jezik (početni nivo- A1 ili ekvivalent), proveravaće se uvidom u dostavljeni dokaz odnosno putem usmene provere (usmenom simulacijom), ukoliko službenik ne poseduje odgovarajući dokaz.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 5:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (normativni poslovi) – metodologija praćenja primene i efekata donetih propisa i izveštavanje relevantnim telima i organima, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (stručno- operativni poslovi) – metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa) – Strategija razvoja poljoprivrede grada, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta) – Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o zaštiti zemljišta, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 6:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (inspekcijski poslovi) – postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa) – Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta) – Zakon o komunalnim delatnostima, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola)- „B“ kategorija, proveravaće se uvidom u dostvljeni dokaz.

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 7:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (inspekcijski poslovi) – postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (upravno-pravni poslovi) – opšti upravni postupak, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa) – Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta) – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 8:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada (stručno- operativni poslovi) – tehnike obrade i izrade pregleda podataka, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa) – Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta) – Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakon o zaštiti od požara, proveravaće se putem usmene provere (usmenom simulacijom).

 1. Provera ponašajnih kompetencija- za sva izvršilačka radna mesta:

Provera ponašajnih kompetencija: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost i posvećenost i integritet vršiće se putem intervjua baziranog na kompetencijama.

 1. Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti Gradske uprave grada Pančeva – za sva izvršilačka radna mesta: proveravaće se putem razgovora Konkursnom komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru kompetencija, mogu se naći na internet prezentaciji grada Pančeva http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/ .

VIII.  Dostavljanje dokaza pri podnošenju prijave:

Ako učesnik konkursa ima važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući pisani dokaz o tome da poseduje digitalne kompetencije (znanja i veštine o osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabelarnim kalkulacijama)  ili o poznavanju engleskog jezika i želi da na osnovu istog bude oslobođen testiranja nevadenih kompetencija, može taj dokaz, u originalu ili overenoj fotokopiji, priložiti uz prijavni obrazac na ovaj konkurs.

Napomena: Ako ne dostavi navedeni dokaz, provera kompetencije „digitalna pismenost” izvršiće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru), a provera kompetencije „strani jezik“- engleski jezik izvršiće se usmenim putem. Ako Konkursna komisija uvidom u dostavljeni dokaz ne bude mogla potpuno da oceni da li je digitalna pismenost odnosno strani jezik na potrebnom nivou, pozvaće učesnika konkursa na testiranje ove kompetencije, bez obzira na dostavljeni dokaz.

IX. Dokazi koji se dostavljaju tokom izbornog postupka:

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre završnog razgovora sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 radnih dana od prijema obaveštenja dostave sledeće dokaze:

 • original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
 • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • uverenje MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • ukoliko je kandidat radio u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave dužan je da dostavi i uverenje da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. U suprotnom potrebno je da kandidat dostavi izjavu kojom izjavljuje da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • original ili overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
 • original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
 • original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora (samo za radna mesta pod rednim brojem 6. i 7 .);
 • dokaz o posedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije (samo za radno mesto pod rednim brojem 6.);
 • original ili overenu fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo),
 • dokazi za prednost pri zapošljavanju po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Napomena: Službenik (lice koje je u radnom odnosu u državnom organu, organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave odnosno službama i organizacijama koje osnivaju navedeni organi) a koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (u izuzetnim slučajevima, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa neće se razmatrati.

Napomena: Organ, po službenoj dužnosti, na osnovu člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), za kandidate pribavlja:

 • uverenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Međutim, ako u kandidat u prijavi navede da želi da sam dostavi ova dokumenta, tada ih mora dostaviti u originalu ili overenoj fotokopiji, u roku od 5 radnih dana od dana prijema poziva za dostavljanje dokaza.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na adresu Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo.

 

X. Prednost kod izbora kandidata

Na ovom konkursu, prednost na izbornoj listi, u slučaju jednakog broja bodova kandidata, imaće dete palog borca, ratni vojni invalid i borac u skladu sa članom 111. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica („Službeni glasnik RS”, broj 18/20).

XI. Prijava na javni konkurs vrši se na propisanom obrascu prijave. Obrazac prijave na ovaj konkurs dostupan je na internet prezentaciji organa http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/ ili ga lica u štampanom obliku mogu preuzeti u Službi za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove Gradske uprave grada Pančeva.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave će biti obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave u Gradskoj upravi grada Pančeva.

XII. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče od dana 17.05.2024. godine, a okončava se dana 31.05.2024. godine.

XIII. Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo, sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURSradno mesto pod rednim brojem___  (upisati redni broj radnog mesta).

Prijave se podnose putem pošte ili neposredno, predajom na pisarnici Gradske uprave grada Pančeva.

 

XIV. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovoditi počev od 11.06.2024. godine, u prostorijama Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br. 2-4, o čemu će kandidati biti obavešteni putem telefona i imejl adresa koje su naveli u prijavi.

Učesnici koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka putem telefona i imejl adresa koje su naveli u prijavi.

XV. Obaveza probnog rada i polaganja državnog stručnog ispita:

Ako na ovom konkursu prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, izabrano lice ima obavezu da bude na probnom radu u trajanju od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, kao i da u istom roku položi državni stručni (ako nema položen državni stručni ispit).

Ako izabrano lice nema položen ispit za inspektora (samo za radna mesta pod rednim broje 6. i 7. ) ima obavezu da isti položi u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Napomena: Ako zadovolji na probnom radu i do isteka probnog rada položi državni stručni ispit, lice nastavlja rad na radnom mestu na neodređeno vreme.

Ako izabrano lice ne zadovolji na probnom radu ili do isteka probnog rada ne položi državni stručni ispit, licu prestaje radni odnos.

Ako izabrano lice do isteka roka od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa ne položi ispit za inspektora koji je uslov za rad  na radnim mestima pod rednim brojem 6. i 7. , licu prestaje radni odnos.

 

XVI. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Marija Ćurčin, telefon: 013/308-867 e-mail: marija.curcin@pancevo.rs .

Javni konkurs se objavljuje na internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva.

Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije grada Pančeva na kojoj je javni konkurs objavljen, objavljuje se u dnevnim novinama „Alo“, koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene rešenjem Konkursne komisije.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Link ka obrascu prijave za ovo radno mesto http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/ 

 

 

 

                                                                                                          N A Č E L N I K

                                                                                                          Marija Petrović

Dokumentacija za preuzimanje:

Javni konkurs za popunjavanje izvrsilackih javnih mesta- maj 2024

obrazac-Prijava-na-konkurs

Materijali za pripremu- RM 1- finansijsko analiticki poslovi u oblasti javnih sluzbi

Materijali za pripremu- RM 2- strucno- operativni poslovi trezora

Materijali za pripremu- RM 3- poslovi racunovodstva

Materijali za pripremu- RM 4- za studijsko analiticke i upravne poslove

Materijali za pripremu- RM 5- strucni poslovi poljoprivrednog zemljista

Materijali za pripremu- RM 6- komunalni inspektor I

Materijali za pripremu- RM 7- inspektor naplate I

Materijali za pripremu- RM 8- Organizaciono tehnicki poslovi