Predsednika, zamenika predsednika i članove stalnih radnih tela bira i razrešava Skupština na predlog predsednika Skupštine, uz prethodne konsultacije sa odborničkim grupama. Članovi stalnih radnih tela biraju se iz reda odbornika, stručnjaka iz odgovarajućih oblasti i građana. Predsednik stalnog radnog tela bira se iz reda odbornika.

Skupština, po potrebi, osniva povremena radna tela radi razmatranja određenih pitanja i izvršavanja posebnih zadataka iz nadležnosti Skupštine. Skupština posebnom odlukom o osnivanju povremenog radnog tela, utvrđuje naziv povremenog radnog tela i oblast za koju se osniva, sastav, delokrug rada, broj članova i druga pitanja od značaja za rad povremenog radnog tela.

Stalna radna tela Skupštine su:

  1. Savet za budžet i finansije;
  2. Savet za mlade;
  3. Komisija za rodnu ravnopravnost;
  4. Savet za društvene delatnosti;
  5. Savet za zaštitu životne sredine;
  6. Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose;
  7. Komisija za mandatna pitanja;
  8. Komisija za predstavke i žalbe; i
  9. Komisija za propise;


1. Savet za budžet i finansije

Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata koji se odnose na finansiranje poslova grada, takse, naknade i druge javne prihode, budžet i završni račun, kao i druga pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i finansija grada. Savet za budžet i finansije ima predsednika, zamenika predsednika i 7 (sedam) članova koje bira i razrešava Skupština, iz reda odbornika, stručnjaka iz oblasti navedenih u prethodnom stavu i građana.


2. Savet za mlade

Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata, kao i druga pitanja iz nadležnosti grada koja se odnose na razvoj, unapređenje, društveni položaj mladih i organizacija koje okupljaju mlade. Savet za mlade bavi se svim pitanjima od značaja za razvoj i usavršavanje mladih, omogućavanje uspešnog uključivanja mladih u sve delove društvenog života, obaveštavanje mladih o svim aktuelnim pitanjima iz oblasti nauke, kulture, zdravstvenog obrazovanja i zapošljavanja, organizacijom tribina i drugih vidova aktivnosti. Savet za mlade ima predsednika, zamenika predsednika i 7 (sedam) članova koje bira i razrešava Skupština, iz reda odbornika i građana.


3. Komisija za rodnu ravnopravnost

Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština, iz rodne perspektive. Komisija ima predsednika, zamenika predsednika i 7 (sedam) članova koje bira i razrešava Skupština, iz reda odbornika.


4. Savet za društvene delatnosti

Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata, kao i sva druga pitanja iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i društvene brige o deci, sporta i fizičke kulture, kulture i informisanja. Savet za društvene delatnosti ima predsednika, zamenika predsednika i 7 (sedam) članova koje bira i razrešava Skupština, iz reda odbornika, stručnjaka iz oblasti navedenih u prethodnom stavu i građana.


5. Savet za zaštitu životne sredine

Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata, kao i sva druga pitanja iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine. Savet za zaštitu životne sredine ima predsednika, zamenika predsednika i 7 (sedam) članova koje bira i razrešava Skupština, iz reda odbornika, stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine i građana.


6. Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose

Priprema predloge za izbor, imenovanja, postavljenja i razrešenja članova organa i predstavnika Skupštine u organe određene zakonom, odlukom Autonomne Pokrajine Vojvodine i aktom Skupštine, za koje nije predviđeno predlaganje od strane drugih organa. Komisija odlučuje u prvom stepenu o pravima po osnovu rada lica koja bira, imenuje ili postavlja Skupština, i daje predloge i mišljenja Skupštini o ispunjenosti uslova za sprovođenje postupka razrešenja tog lica. Komisija raspisuje i sprovodi javni konkurs u slučajevima imenovanja na osnovu konkursa, ukoliko osnivačkim aktom nije drugačije određeno. Komisija odlučuje o pitanjima naknade plata i naknada odbornicima, licima biranim, imenovanim i postavljenim u organe Skupštine i licima angažovanim u radu organa Skupštine. Komisija ima predsednika, zamenika predsednika i 5 (pet) članova koje bira i razrešava Skupština, iz reda odbornika.


7. Komisija za mandatna pitanja

Priprema i predlaže propise kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika, donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima odbornika i lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština, razmatra predloge za prestanak mandata pojedinih odbornika i o tome podnosi Skupštini izveštaj sa predlogom za utvrđivanjem prestanka mandata odbornika, u skladu sa zakonom, razmatra izveštaj Izborne komisije i uverenje o izboru odbornika i podnosi Skupštini izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata i razmatra druga pitanja u vezi sa mandatno-imunitetnim pravima odbornika. U postupku potvrđivanja mandata odbornika, Komisija radi na način utvrđen ovim poslovnikom za rad Verifikacionog odbora na Konstitutivnoj sednici Skupštine. Komisija ima predsednika, zamenika predsednika i 7 (sedam) članova koje bira i razrešava Skupština, iz reda odbornika, stručnjaka iz oblasti prava i građana.


8. Komisija za predstavke i žalbe

Razmatra predstavke i žalbe koje su upućene organima grada i predlaže Skupštini i nadležnim organima mere za rešavanje pitanja sadržanih u njima i o tome obaveštava podnosioce.
O svojim zapažanjima povodom predstavki i žalbi, Komisija podnosi izveštaj Skupštini najmanje jednom godišnje.
Komisija ima predsednika, zamenika predsednika i 7 (sedam) članova koje bira i razrešava Skupština, iz reda odbornika.


9. Komisija za propise

Razmatra usklađenost predloga odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa Ustavom, zakonom, Statutom i drugim propisima i daje svoje predloge i mišljenja Skupštini. Komisija prati stanje u oblasti normativne delatnosti Skupštine i ukazuje na potrebu donošenja, odnosno usaglašavanja odluka i drugih opštih akata, utvrđuje prečišćene tekstove ovih akata i obavlja i druge poslove koje joj poveri Skupština. Komisija utvrđuje tekst Nacrta statuta, odnosno odluke o promeni Statuta. Komisija ima predsednika, zamenika predsednika i 7 (sedam) članova koje bira i razrešava Skupština, iz reda odbornika, stručnjaka iz oblasti prava i građana.