Градска управа Града Панчева Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације кат. парц.бр. 4612 К.О.Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+3+Пк у улици Лава Толстоја број 23, израђен од стране ДОО „МЕГА МОДУЛОР“, ул. Светог Саве бр. 29, под бројем тех.днев. 01/09-16 од новембра 2016.године, за инвеститора ДОО“Кутко“ из Панчева, улица Војводе Радомира Путника број 27/1.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 13.01.2017.године.

Оглас за јавну презентацију

Идејно решење:
Текст ИДР
Графички прилози ИДР

Урбанистички пројекат:
Текст УП
Графички прилози УП