Градско веће града Панчева, које заступа Саша Павлов, председник Градског већа, Унија послодаваца града Панчева, коју заступа Филип Перић, председник и представници репрезентативних синдиката, које заступају Миланко Бодирога, председник Савеза самосталних синдиката града Панчева и општина и Виолета Гојковић чланица ГО Уједињених гранских синдиката „Независност“, данас, 16. августа 2019. године, у Панчеву су закључили Споразум о оснивању, деловању и начину рада Социјално-економског савета града Панчева.

Савет се оснива и делује ради остваривања основног циља успостављања и остваривања демократског трипартитног социјалног дијалога о битним социјалним и економским питањима од заједничког интереса за учеснике у закључивању овог споразума, а посебно:

 • размена мишљења и информација и заузимање заједничких ставова о питањима из надлежности органа локалне самоуправе која утичу на положај запослених, послодаваца и грађана,
 • развој и унапређивање колективног преговарања на нивоу града,
 • помоћ у успостављању и развоју бипартитног социјалног дијалога између послодаваца и синдиката, односно запослених,
 • праћење стања, разматрање питања и заузимање заједничких ставова у вези са политиком запошљавања, заштитом радне и животне средине, као и здравствене и социјалне заштите и сигурности,
 • праћење, оцењивање и давање мишљења о утицају промена цена и висина зарада на положај запослених и послодаваца;
 • едукација социјалних партнера за вођење демократског социјалног дијалога,
 • превентивно деловање на решавању свих битних питања између послодаваца и запослених из области рада мирним путем,
 • решавање евентуалних спорних питања између социјалних партнера, учесника овог споразума, мирним путем,
 • међусобно информисање социјалних партнера о актуелним питањима рада,
 • информисање јавности о раду Савета,
 • успостављање сарадње са другим локалним социјално-економским саветима, са Покрајинским социјално-економским саветом и Социјално-економским саветом Републике Србије,
 • разматрање других питања од заједничког интереса за учеснике у закључивању овог споразума.

Савет има 12 (дванаест) чланова које именују учесници Споразума и чине га 4 представника Градског већа града Панчева, 4 представника Послодаваца и 4 представника Синдиката.