Gradsko veće grada Pančeva, koje zastupa Saša Pavlov, predsednik Gradskog veća, Unija poslodavaca grada Pančeva, koju zastupa Filip Perić, predsednik i predstavnici reprezentativnih sindikata, koje zastupaju Milanko Bodiroga, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Pančeva i opština i Violeta Gojković članica GO Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, danas, 16. avgusta 2019. godine, u Pančevu su zaključili Sporazum o osnivanju, delovanju i načinu rada Socijalno-ekonomskog saveta grada Pančeva.

Savet se osniva i deluje radi ostvarivanja osnovnog cilja uspostavljanja i ostvarivanja demokratskog tripartitnog socijalnog dijaloga o bitnim socijalnim i ekonomskim pitanjima od zajedničkog interesa za učesnike u zaključivanju ovog sporazuma, a posebno:

 • razmena mišljenja i informacija i zauzimanje zajedničkih stavova o pitanjima iz nadležnosti organa lokalne samouprave koja utiču na položaj zaposlenih, poslodavaca i građana,
 • razvoj i unapređivanje kolektivnog pregovaranja na nivou grada,
 • pomoć u uspostavljanju i razvoju bipartitnog socijalnog dijaloga između poslodavaca i sindikata, odnosno zaposlenih,
 • praćenje stanja, razmatranje pitanja i zauzimanje zajedničkih stavova u vezi sa politikom zapošljavanja, zaštitom radne i životne sredine, kao i zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti,
 • praćenje, ocenjivanje i davanje mišljenja o uticaju promena cena i visina zarada na položaj zaposlenih i poslodavaca;
 • edukacija socijalnih partnera za vođenje demokratskog socijalnog dijaloga,
 • preventivno delovanje na rešavanju svih bitnih pitanja između poslodavaca i zaposlenih iz oblasti rada mirnim putem,
 • rešavanje eventualnih spornih pitanja između socijalnih partnera, učesnika ovog sporazuma, mirnim putem,
 • međusobno informisanje socijalnih partnera o aktuelnim pitanjima rada,
 • informisanje javnosti o radu Saveta,
 • uspostavljanje saradnje sa drugim lokalnim socijalno-ekonomskim savetima, sa Pokrajinskim socijalno-ekonomskim savetom i Socijalno-ekonomskim savetom Republike Srbije,
 • razmatranje drugih pitanja od zajedničkog interesa za učesnike u zaključivanju ovog sporazuma.

Savet ima 12 (dvanaest) članova koje imenuju učesnici Sporazuma i čine ga 4 predstavnika Gradskog veća grada Pančeva, 4 predstavnika Poslodavaca i 4 predstavnika Sindikata.