Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva podseća redovne studente koji se školuju na teret budžeta Republike Srbije i koji su prvi put upisali godinu u školskoj 2019/2020. godini da je u toku podnošenje dokumentacije za ostvarivanje prava za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Za ostvarivanje navedenog prava od dokumentacije je potrebno sledeće:

  1. potvrda o prebivalištu ili fotokopija lične karte;
  2. potvrda fakulteta da se student školuje na teret budžeta republike (za školsku godinu 2019/2020), pod uslovom da je student prvi put upisao tekuću školsku godinu;
  3. kopija indeksa (prve dve strane i poslednji overen semestar);
  4. ličnu izjavu studenta da svakodnevno putuje na određenoj relaciji od mesta prebivališta (boravka) do fakulteta – više škole, odnosno da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim ustanovama i da nije korisnik studentskih stipendija ili kredita od ministarstva prosvete i sporta ili drugih fondacija, organizacija i preduzeća. Obrazac izjave može se dobiti u uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u kancelariji broj 20, dok se overa obrasca vrši kod notara; i
  5. popunjenu izjavu o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018).

Zahtevi sa navedenim dokumentima se podnose do 05.12.2019. godine, u uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra i 2-4, u kancelariji 20, u vremenu od 08.00 do 15.00 časova, a sredom do 19.00 časova.