Увод
Нова градска депонија комуналног отпада града Панчева са пратећим садржајима и заштитним зеленилом налази се са леве стране Баваништанског пута гледајући у смеру према Долову, у атару катастарске општине Панчево на катастарској парцели број 12709/2. Овај објекат излази преко приступног пута дужине око 1,6км на пут Панчево-Долово. Приступни пут се налази на територији катастарске општине Долово. Почетак приступног пута се налази на петнаестом километру пута у смеру од града Панчева ка Долову и дефинисан је осовинским тачкама датим у следећој табели.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 1/2013
– Текст плана

Графички прилози:
01. Диспозиција простора у односу на град
02. А План намене
02. Б План намене
03. А План инфраструктуре
03. Б План инфраструктуре
04. А План регулације
04. Б План регулације
05. Профили улица