На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Качарево („Сл. лист града Панчева“ бр. 16/2019), потребно је израдити Нацрт Измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Качарево (у даљем тексту: План).
У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), израђен је овај нацрт за потребе спровођења процедуре „јавног увида“ у плански документ.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Качарево на животну средину. Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног.

Текстуална документација:
“Сл. лист града Панчева“ бр. 55/2020
Текста Измене и допуне ПГР

Графичка документација:
01 Граница простора са изменом плана
02 Планирана намена простора са поделом на зоне
03 Саобраћајна регулација површина јавне намене
04 План мрежа објеката инфраструктуре и јавног зеленила