Pristupa se Izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije „GREEN FIELD 1“ eko- industrijske zone—južno od , Petrohemije” u Pančevu („Sužbeni list grada Pančeva” broj 8/11, 29/11 i 34/17) (u daljem tekstu: Izmene i dopune plana) i stvaranja planskog osnova za izgradnju dva priključna dalekovoda 220 kV za priključenje Termoelektrane toplane Pančevo (u daljem tekstu: TE-TO Pančevo) na prenosni elektroenergetski sistem Republike Srbije.
Nosilac izrade Izmena i dopuna plana je grad Pančevo putem Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva. Izrađivač plana je Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo.

Tekstualna dokumentacija:
Tekst plana
– Sl. list grada Pančeva br. 19/2019

Grafička dokumentacija:
Dispozicija prostora u odnosu na grad
Granica izmena plana sa postojećom namenom
Izvod iz važećeg PDR
Planirana detaljna namena
Regulacioni plan
Plan infrastrukture