Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко- индустријске зоне—јужно од , Петрохемије” у Панчеву („Сужбени лист града Панчева” број 8/11, 29/11 и 34/17) (у даљем тексту: Измене и допуне плана) и стварања планског основа за изградњу два прикључна далековода 220 kV за прикључење Термоелектране топлане Панчево (у даљем тексту: ТЕ-ТО Панчево) на преносни електроенергетски систем Републике Србије.
Носилац израде Измена и допуна плана је град Панчево путем Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева. Израђивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Текстуална документација:
Текст плана
– Сл. лист града Панчева бр. 19/2019

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на град
Граница измена плана са постојећом наменом
Извод из важећег ПДР
Планирана детаљна намена
Регулациони план
План инфраструктуре