Покрајински секретаријат за привреду и туризам р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКПНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредних субјеката који своју делатност обављају у оквиру креативне економије, као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку мащина или ппреме или софтвера или репроматеријала или услуга у и то:
(а) која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у периоду од 12. априла 2019. године до дана расписивања Јавног Конкурса, или
(б) која ће бити купљена, исппручена и исплаћена(кумулативно) у целости најкасније у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава корисницима (у даљем тексту: Одлука). За машину или опрему или софтвер којa су у наведеном року у потпуности исплаћени, али из објективних разлога нису испоручени, постоји могућност анексирања уговора о додели бесповратних средстава (у даљем тексту: уговор).

Износ одобрених средстава, уз услов из претходног става, може бити најмање 50.000,00динара, док се највиши износ утврђује сходно предмету набавке и то:
– Машине или опрема-до највише 500.000,00динара;
– Софтвер-до највише 500.000,00динара;
– Репроматеријал или услуга-до највише 500.000,00динара.
Износ одобрених средстава мпже бити мањи од износа тражених средстава.

Право ушешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем или регистрованим огранком на територији Аутпномне покрајине Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније до 31. децембра 2018. године(имају активан статус)

Више о условима може се погледати на линку: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1398-18-februar-2020-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-mikro-i-malim-privrednim-drustvima-i-preduzetnicima-u-okviru-kreativne-ekonomije-za-subvencionisanje-troskova-nabavke-masina-softvera-repromaterijala-ili-usluga-u-2020-godini
Рок за подношење пријава је 9. март 2020. године.