РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Комисија за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова
превоза студентима града Панчева за школску 2022/2023 годину
БРОЈ: III-09-67-7/2022-2
Панчево, 29. децембра 2022. гoдине

Комисија за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова превоза студентима града Панчева за школску 2022/2023 годину, на 2. седници одржаној дана 29. децембра 2022. године, разматрала је 1. тачку дневног реда – Разматрање пристиглих пријава и утврђивање Предлога листе студената, корисника финансијских средстава за регресирање трошкова превоза за школску 2022/2023 годину и донела следећи

З А К Љ У Ч А К

Комисија за спровођење Јавног позива за подношење пријава за регресирање трошкова превоза студентима града Панчева за школску 2022/2023 годину утврђује Предлог листе студената, корисника финансијских средстава за регресирање трошкова превоза за школску 2022/2023 годину.

Предлог листе из става 1. овог закључка је саставни део овог закључка и објавиће се на на званичној интернет страници града Панчева и огласној табли Градске управе града Панчева, на коју подносиоци пријава имају право приговора у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе на званичној интернет страници града Панчева.

ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Ивана Ђорђевић,с.р.

Spisak studenata

Zakljucak odd 29.12.2022.