REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
Komisija za sprovođenje Javnog poziva za regresiranje troškova
prevoza studentima grada Pančeva za školsku 2022/2023 godinu
BROJ: III-09-67-7/2022-2
Pančevo, 29. decembra 2022. godine

Komisija za sprovođenje Javnog poziva za regresiranje troškova prevoza studentima grada Pančeva za školsku 2022/2023 godinu, na 2. sednici održanoj dana 29. decembra 2022. godine, razmatrala je 1. tačku dnevnog reda – Razmatranje pristiglih prijava i utvrđivanje Predloga liste studenata, korisnika finansijskih sredstava za regresiranje troškova prevoza za školsku 2022/2023 godinu i donela sledeći

Z A K LJ U Č A K

Komisija za sprovođenje Javnog poziva za podnošenje prijava za regresiranje troškova prevoza studentima grada Pančeva za školsku 2022/2023 godinu utvrđuje Predlog liste studenata, korisnika finansijskih sredstava za regresiranje troškova prevoza za školsku 2022/2023 godinu.

Predlog liste iz stava 1. ovog zaključka je sastavni deo ovog zaključka i objaviće se na na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva, na koju podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga liste na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

PREDSEDNICA KOMISIJE
Ivana Đorđević,s.r.

Spisak studenata

Zakljucak odd 29.12.2022.