На основу Закључка Градског већa града Панчева о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева, број: II-05-06-15/2023-2  од 27.01.2023. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте, Град Панчево расписује,

ЈАВНИ КОНКУРС

за грађане/стамбене заједнице за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину расписује се Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева. Мере енергетске санације предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства/стамбене заједнице на територији Града Панчева. Домаћинства/стамбене заједнице која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије на територији града Панчева.

Предмет Јавног конкурса јесте реализација следећих мера енергетске ефикасности:

  • набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.
  • уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће,
  • опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате
    количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за стамбене заједнице,

Све неопходне информације у вези услова за учешће на јавном конкурсу, потребне докуменације, критеријума за рангирање, као и пријавни образац можете преузети:

Текст Јавног конкурса

Прилог 1 – Пријавни образац за домаћинства

Прилог 1 А – Пријавни образац за стамбене заједнице

Прилог 2 – Списак привредних субјекта

Прилог 3 – Критеријуми 

Прилог 4 – Општи услови и брошура ЕПС-а

Прилог 5 – Брошура за домаћинства 

Прилог 6 – Копија рачуна са обележеном одобреном снагом

Прилог 7 – Модел Уговора о потпуном снабдевању са ЕПС 

Прилог 8 – Сагласност

Достављање пријава: рок за подношење пријаве је 06.03.2023.год .

Контакт: 013 308 826 или 013 308 830 локал 826

Документацију доставити поштом или у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:

Пријава за

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА/СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ

Град Панчево

Градска управа

Комисија за реализацију мера енергетске санације

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Н Е   О Т В А Р А Т И !