Na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Pančeva o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Pančeva, broj: II-05-06-15/2023-2  od 27.01.2023. godine i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote, Grad Pančevo raspisuje,

JAVNI KONKURS

za građane/stambene zajednice za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Pančeva

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu raspisuje se Javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Pančeva. Mere energetske sanacije predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva/stambene zajednice na teritoriji Grada Pančeva. Domaćinstva/stambene zajednice koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Pančeva.

Predmet Javnog konkursa jeste realizacija sledećih mera energetske efikasnosti:

  • nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.
  • ugradnja elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće,
  • opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate
    količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stambene zajednice,

Sve neophodne informacije u vezi uslova za učešće na javnom konkursu, potrebne dokumenacije, kriterijuma za rangiranje, kao i prijavni obrazac možete preuzeti:

Tekst Javnog konkursa

Prilog 1 – Prijavni obrazac za domaćinstva

Prilog 1 A – Prijavni obrazac za stambene zajednice

Prilog 2 – Spisak privrednih subjekta

Prilog 3 – Kriterijumi 

Prilog 4 – Opšti uslovi i brošura EPS-a

Prilog 5 – Brošura za domaćinstva 

Prilog 6 – Kopija računa sa obeleženom odobrenom snagom

Prilog 7 – Model Ugovora o potpunom snabdevanju sa EPS 

Prilog 8 – Saglasnost

Dostavljanje prijava: rok za podnošenje prijave je 06.03.2023.god .

Kontakt: 013 308 826 ili 013 308 830 lokal 826

Dokumentaciju dostaviti poštom ili u Uslužnom centru grada Pančeva u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava za

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE GRAĐANA/STAMBENIH ZAJEDNICA U SPROVOĆENJU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH  VENTILA I DELITELJA TOPLOTE

Grad Pančevo

Gradska uprava

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije

Trg Kralja Petra I 2-4

26 000 Pančevo

N E   O T V A R A T I !