Јавни конкурс Покрајинског секретаријата за привреду и туризам а у вези са доделом бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина, опреме или набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам додељује бесповратна средства у укупном износу од 41.000.000,00 динара намењен микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошковаза набавку машина/опремеили за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години (у даљем тексту: основнa средствa) и то:

(а) основна средства која сукупљена, испоручена и исплаћена(кумулативно) у целости у периоду од 16.3.2020.године до 1.3.2021.године, или

(б) основна средства која ће бити купљена, испоручена и исплаћена(кумулативно) у целостиу року од 60 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава.

Основна средства треба да буду у складу са делатношћу привредног субјекта.
Машине/опрема и софтвер морају бити нови и намењени за професионалну производну употребу.
Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса, мoже се oдoбрити субвенциoнисање трошкова за набавку половне машине/опреме, не старије од 5 (пет) година, уз услoв да учесник на Јавном конкурсу достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.

Рок за подношење пријава je16.3.2021. године.

Више о јавном конкурсу може се погледати на сајту Секретаријата: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Tekst%20konkursa%20nabavka%20MASINA%20OPREME%20NEMATERIJALNE%20IMOVINE%202021.pdf