Na osnovu Zakona o udruženjima („Sl, glasnik RS“ broj 51/09, 99/11-dr. zakoni i 44/18-dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ broj 16/18), člana 62. Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 38/15, 32/16, 7/17-ispravka i 21/18), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19 i 16/19)), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

KONKURS

ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM I TEŠKIM I HRONIČNIM OBOLJENJIMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU PANČEVU U 2020. GODINI

PREDMET KONKURSA:

Programi udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima od interesa za grad Pančevo u oblasti socijalne zaštite.

PRAVO UČEŠĆA IMAJU :

– Udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima sa teritorije grada Pančeva

SADRŽAJ PREDLOGA PROGRAMA RADA UDRUŽENJA:

1. Popunjen Obrazac za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za programe rada udruženja

osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima u Pančevu za 2020. godinu u 5

primeraka,

2. Kopija rešenja o registraciji u APR-u, odnosno kopiju drugog dokumenta kojim se dokazuje

pravni status udruženja,

3. Kopija Zahteva za registraciju godišnjeg završnog računa za 2019. godinu – 1 primerak,

4. Kopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – 1 primerak,

5. Kopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u

oblasti u kojoj se program realizuje,

6. Potpisana izjava korisnika sredstava budžeta grada Pančeva za 2020. godinu o prihvatanju

odgovornosti, odsustvu sukoba interesa i nepostojanju obezbeđenih sredstava za prijavu na

Konkurs za sufinansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i

hroničnim oboljenjima u oblasti socijalne zaštite u gradu Pančevu u 2020. godini,

7. Interni akt o antikorupcijskoj politici (Etički kodeks, odnosno akt koji sadrži etička

pravila ili plan integriteta organizacije, kao vid internog antikoruptivnog akta),

8. Izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti i

9. Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 126,00 dinara na račun broj: 840-

742241843-03, broj modela 97, poziv na broj 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o

gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ broj: 16/08, 26/09,

25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17, 34/18 i 41/19).

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druge dokumente i dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.

OPŠTI KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA:

1. Program se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih važećom Strategijom razvoja socijalne zaštite grada Pančeva i drugim propisima.

2. Broj članova udruženja kojima se obezbeđuje podrška ostvarivanjem godišnjeg programa,

3. Vidljivost programa u lokalnoj zajednici,

4. Broj planiranih volontera za realizaciju programa.

SUFINANSIRANJE PROGRAMA

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2020. godinu

– za programske troškovi organizacija civilnog društva-konkurs, sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara

Maksimalan iznos sredstava za sufinansiranje programa rada udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima, biće posebno određen na osnovu vrednovanja programskih aktivnosti, broja obuhvaćenih korisnika, dostupnosti usluge i ekonomičnosti troškova, a u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu grada Pančeva za 2020. godinu.

SREDSTVA NEĆE BITI ODOBRENA U SLEDEĆIM OKOLNOSTIMA:

-Usled podnošenja nepotpunih prijava,

-Podnosiocu predloga programa koji u prethodnom periodu nije uspešno realizovao odobreni program, odnosno nije ispoštovao ugovorne obaveze.

ROK ZA IZVEŠTAVANJE:

Rok za podnošenje završnog izveštaja je 15 dana od dana završetka realizacije programa, a najkasnije do 20.januara 2021. godine.

OBJAVLJIVANJE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Konkurs će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva: http// www.pancevo.rs/, portalu e-Uprava i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva i biće otvoren 15 dana od dana objavljivanja, te se predlozi programa mogu dostavljati u naznačenom roku.

Obrazac za podnošenje predloga programa udruženja može se preuzeti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, kancelarija 203 ili elektronski na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva: http// www.pancevo.rs/

Osobe za kontakt: Dragana Dačić, tel. 013/308-871 i Ivana Đorđević, tel. 013/ 308-753

VREDNOVANJE I IZBOR:

Prijave razmatra Komisija za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, kojom prilikom će sačiniti Listu vrednovanja i rangiranja pristiglih programa, na osnovu koje će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odnosno doneti odluku o izboru programa i kojom će odobriti sufinansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz budžeta grada Pančeva za 2020. godinu.

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs, na portalu e-Uprava i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva. Predlagači programa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste vrednovanja i rangiranja, kao i pravo prigovora na listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru donosi nadležni organ u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa koji će se putem ovog Konkursa sufinansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva , na portalu e-Uprava i Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva.

Predlagači programa čija aplikacija bude prihvaćena i odobrena za sufinansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Prijave sa naznakom naziva konkursa obavezno predati u Uslužnom centru grada Pančeva u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Pančevo – Gradska uprava

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

II sprat, kancelarija 203

«ZA KONKURS-NE OTVARATI»

Trg Kralja Petra I 2-4

26000 PANČEVA

Na prednjoj strani koverte potrebno je navesti naziv i adresu podnosioca programa.