Na osnovu člana 32. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07 i 83/2014 – dr.zakon), člana 90.stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), članova 6. i 7. Zakona o finansiranju lokalne samourave („Službeni glasnik RS“, broj 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-usklađeni din.izn., 125/14-usklađeni din.izn. i 95/15-usklađeni din.izn.), člana 26.stav 1 tačka 1. Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“, broj 72/11,  88/13  i 105/14)  i člana 39. i 98.st.1. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, broj 25/15- prečišćen tekst i 12/16 ), Skupština grada Pančeva, na sednici održanoj dana                2016.godine, donela je

Odluku o izmenama odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža