На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 90.став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоураве („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн. и 95/15-усклађени дин.изн.), члана 26.став 1 тачка 1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/11,  88/13  и 105/14)  и члана 39. и 98.ст.1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15- пречишћен текст и 12/16 ), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана                2016.године, донела је

Одлуку о изменама одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража