JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU
Odluke o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Gradska uprava grada Pančeva oglasila je Javnu raspravu Nacrta odluke o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 14. do 21. novembra 2018. godine.

Nacrtom odluke o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva propisuje se početna visina zakupnine za poslovni prostor po zonama, početna visina zakupnine za magacinski prostor po zonama i početna visina zakupnine po kategorijama za zidane garaže.

Predložene cene početne visine zakupnine za poslovni prostor po zonama, početne visine zakupnine za magacinski prostor po zonama i početne visine zakupnine po kategorijama za zidane garaže uvećane su, više su u odnosu na prethodnu godinu za 2,3%, iskazane su bez PDV i u skladu su sa Uputstvom za pripremu Budžeta Republike Srbije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, koje je objavljeno na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srbije i sa članom 9. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. Glasnik RS” broj 84/04, 86/04 – ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – usklađeni din. izn., 68/14 – dr. zakon, 142/14, 5/15 – usklađeni din. izn., 83/15, 5/16 – usklađeni din. izn., 108/16, 7/17 – usklađeni din. izn., 113/17, 13/18 – usklađeni din. izn. i 30/18).

Pozivaju se zainteresovani građani, poslovna udruženja, privredni subjekti, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja rasprave dostavljaju na adresu: Grad Pančevo, Gradska uprava, Sekretarijat za finansije, Trg Kralja Petra I 2-4, neposredno na pisarnici Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu rasprava@pancevo.rs.

Dokumentacija: