Полагање електроенергетског кабла за напајање пуњача за пуњење акумулатора ел.аутомобила из градске електро мреже

Обим радова:
– Уклањање бехатон плоча А=36.00 х 0.80 м = 28.8 м&суп2;
– Исецање и разбијање асфалта ширине 40 цм, А=1.80 х 0.40 м= 0.72 м&суп2;
– Ручни ископ земље III кат за полагање електроенергетског кабла В=37.80 х 0.80 х 0.40 м= 12.10 м&суп3;
– Израда посетљице од песка д=10 цм, В= 37.80 x 0.40 x 0.10 м = 1.51 м&суп3;
-Набавка материјала, полагање електроенергетског кабла (ПП00-Y5x10мм&суп2;) и повезивање електроинсталације у електро орманима = 41 м
– Постављање упозоравајуће траке преко делимично затрпаног електроенергетског кабла = 37.8 м
– Затрпавање рова песком са стабилизацијом В= 12.10 -1.51- 1.44=9.15 м &суп3;
– Израда подлоге од сејанца са стабилизацијом за враћање бехатон плоча у првобитно стање Д = 5 цм,
V = 36.00 х 0.80 х 0.05м = 1.44 м&суп3;
– Враћање бехатон плоча у првобитно стање А=36.00 х 0.80 м = 28.80 м&суп2;
– Одвоз шута и земље из ископа на депонију V = 37.80 х 0.80 х 0.40 м= 12.10 м&суп3;
– Поправка пешачке стазе од асфалта 8 цм ( BNS ) А=1,80 x 0,4=0.72 м&суп2;
– Издавање потврде овлашћеног извођача радова да ел.инсталација објекта испуњава прописане техничке услове – 2 ком
– Испитивање изведене електроинсталације од стране овлашћене организације са издавањем атеста о исправности – паушал 1

Место извођења радова: Место извођења радова је место Наручиоца: Градска управа града Панчева, 26101 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Ознака из класификације делатности: Сектор F , Област 42, Грана 42.2., Група 42.22, 43.12 и 43.21, Остали завршни радови

 

Позив за подношење понуда

Odluka o dobijanju