Polaganje elektroenergetskog kabla za napajanje punjača za punjenje akumulatora el.automobila iz gradske elektro mreže

Obim radova:
– Uklanjanje behaton ploča A=36.00 h 0.80 m = 28.8 m²
– Isecanje i razbijanje asfalta širine 40 cm, A=1.80 h 0.40 m= 0.72 m²
– Ručni iskop zemlje III kat za polaganje elektroenergetskog kabla V=37.80 h 0.80 h 0.40 m= 12.10 m³
– Izrada posetljice od peska d=10 cm, V= 37.80 x 0.40 x 0.10 m = 1.51 m³
-Nabavka materijala, polaganje elektroenergetskog kabla (PP00-Y5x10mm²) i povezivanje elektroinstalacije u elektro ormanima = 41 m
– Postavljanje upozoravajuće trake preko delimično zatrpanog elektroenergetskog kabla = 37.8 m
– Zatrpavanje rova peskom sa stabilizacijom V= 12.10 -1.51- 1.44=9.15 m ³
– Izrada podloge od sejanca sa stabilizacijom za vraćanje behaton ploča u prvobitno stanje D = 5 cm,
V = 36.00 h 0.80 h 0.05m = 1.44 m³
– Vraćanje behaton ploča u prvobitno stanje A=36.00 h 0.80 m = 28.80 m²
– Odvoz šuta i zemlje iz iskopa na deponiju V = 37.80 h 0.80 h 0.40 m= 12.10 m³
– Popravka pešačke staze od asfalta 8 cm ( BNS ) A=1,80 x 0,4=0.72 m²
– Izdavanje potvrde ovlašćenog izvođača radova da el.instalacija objekta ispunjava propisane tehničke uslove – 2 kom
– Ispitivanje izvedene elektroinstalacije od strane ovlašćene organizacije sa izdavanjem atesta o ispravnosti – paušal 1

Mesto izvođenja radova: Mesto izvođenja radova je mesto Naručioca: Gradska uprava grada Pančeva, 26101 Pančevo, Trg kralja Petra I br. 2-4.
Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F , Oblast 42, Grana 42.2., Grupa 42.22, 43.12 i 43.21, Ostali završni radovi

 

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dobijanju