business-law

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника, Градског већа и њихова радна тела, у вези са припремом седница и обрадом аката донетих на седницама, чување изворних докумената о раду и вођење евиденције о њиховим седницама, обавља послове у вези са избором, именовањем и постављењем из надлежности Скупштине града, градоначелника и Градског већа, припрема прописе и материјале у вези са положајем града, организацијом и радом Скупштине, градоначелника и Градског већа, техничку обраду за објављивање аката у Службеном листу града Панчева, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, градоначелника и Градског већа.

Секретаријат  припрема нацрте одлука које се достављају Градском већу града Панчева ради разматрања и утврђивања предлога одлука и упућивања Скупштини града Панчева ради разматрања и доношења одлука и надлежан је  за проверу формално – правне исправности материјала.
Секретаријат  обрађује представке и захтеве грађана и захтеве за приступ информацијама од јавног значаја.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА обухвата следеће организационе јединице:

1. Одељење за скупштинске послове

2. Одељење за послове Градског већа

3. Одељење за послове Градоначелника

Радом Секретаријата руководe.

Помоћник секретара Маја Давитков.

Контакт: 013 308 823, maja.davitkov@pancevo.rs

 

Помоћник секретара Слађана Фератовић.

Контакт: 013 308 714, sladjana.feratovic@pancevo.rs