Upis dece u prvi razred osnovne škole obavezan je za svu decu rođenu od 01.03.2014. godine do kraja februara 2015. godine.

Upis dece u prvi razred osnovne škole, za školsku 2021-2022. godinu obaviće se u vremenu od 01. aprila do kraja maja 2021. godine.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u  školu, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred, na osnovu prethodne provere znanja.

Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovne škole  vršiće se u osnovnim školama u gradu Pančevu i naseljenim mestima tokom aprila meseca 2021. godine. Upis dece u prvi razred realizovaće se u školama tokom maja meseca 2021. godine. Za upis deteta u prvi razred roditelj podnosi školi sledeću potrebnu dokumentaciju:

– izvod iz matične knjige rođenih (za dete)

– potvrdu o zdravstvenom pregledu deteta

– fotokopiju prijave stana ili lične karte (roditelja), kao dokaz o teritorijalnoj

pripadnosti školi

– uverenje (ili potvrda do izdavanja uverenja) Predškolske ustanove o pohađanju pripremnog predškolskog programa.

Ispitivanje deteta za upis u školu vrše psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i istrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Dete starosti od šest do šest i po godina može da se upiše u prvi razred, nakon provere spremnosti za polazak u školu. Škola je dužna da organizuje proveru spremnosti.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete se upisuje na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Za sve bliže informacije o upisu deteta u školu, roditelj se obraća osnovnoj školi kojoj teritorijalno pripada.