Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“Službeni glasnik RS! br. 104/09 i 99/11) i glave IV. tačka 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ br. 15/12 i 88/18), Gradska uprava grada Pančeva daje

OBAVEŠTENJE O NASTAVKU IZLAGANJA NA UVID DELA
JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA PANČEVA

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Pančeva, na osnovu koga će se 21. juna 2020. godine održati izbori za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, izložen je na uvid u Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu, Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4, sprat Ι, kancelarija br. 107.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku podnosi se Gradskoj upravi grada Pančeva pismeno na adresu: Grad Pančevo, Gradska uprava grada Pančeva, Trg kralja Petra Ι br. 2-4 ili neposredno u službenim prostorijama Sekretarijata za opštu upravu, sprat Ι, kancelarija br. 107, tel. 013/308-820 i e-mail: birackispisak@pancevo.rs.

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati i subotom od 10,00 do 16,00 sati i podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku do 5. juna 2020. godine u 24 časa, nakon čega se birački spisak zaključuje.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

Posle zaključenja biračkog spiska od 6. do 17. juna 2020. godine u 24 časa (najkasnije 72 sati pre dana određenog za održavanje izbora) građani i podnosilac proglašene izborne liste ili lice koje on ovlasti mogu zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave neposredno ili preko Gradske urave grada Pančeva, po mestu prebivališta.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.