Градоначелник града Панчева je расписао Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2015. години.
У наставку можете прочитати цео текст конкурса и преузети одговарајућу конкурсну документацију.


 

 

На основу Статута града Панчева, Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину, Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. Закони) и Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр. 8/12, 94/13), Градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРС ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2015. ГОДИНИ

 

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији града Панчева. Удружења грађана која нису попунила Упитник за прикупљање података потребних за ажурирање и допуну постојеће базе организација цивилног друштва града Панчева, морају да га доставе уз конкурсну апликацију. Овај упитник и списак потребне пратеће документације може се преузети овде, или у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204.

 

Посебни критеријуми за избор програма/пројеката:

 1. Структура програма/пројекта задовољава утврђене стандарде пројекта као документа (попуњен формулар и комплетна пројектна документација) – од 0 до 10 бодова,
 2. Програми/пројекти који су у складу са усвојеним Стратегијама развоја града Панчева (садржај доприноси дугорочном унапређивању области из које је тема програма/пројекта) – од 0 до 10 бодова,
 3. Програми/пројекти који задовољавају приоритетне мере и циљеве у области из које је тема пројекта – од 0 до 10 бодова,
 4. Програми/пројекти који доприносе јачању капацитета удружења грађана (обуке и усавршавања чланства, набавка опреме потребне за реализацију програма/пројекта којим удружење аплицира) – од 0 до 10 бодова,
 5. Програми/пројекти који доприносе системском унапређењу области из које је тема пројекта – од 0 до 10 бодова,
 6. Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане – од 0 до 10 бодова,
 7. Програми/пројекти који укључују ширу циљну групу и успостављају изградњу партнерстава – од 0 до 10 бодова,
 8. Програми/пројекти који се промовишу у јавности – од 0 до 10 бодова,
 9. Одрживост програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,
 10. Способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројекат – од 0 до 10 бодова.

 Пројекти ће бити вредновани према овим критеријумима. Програм/пројекат може добити највише 100 бодова. Уколико један од десет критеријума има нула бодова, програм/пројекат се сматра дисквалификованим и не улази у даље разматрање.

 

 Пријава треба да садржи (електронска форма и по 1 штампани примерак):

Прилози:

 • Мaтeриjaли, публикaциje, медијски извештаји, oстaлa дoкумeнтaциja кoja илуструje рaд пoднoсиoцa прeдлoгa прojeкатa

Финансирање:

 • За овај Kонкурс, обезбеђена су средства у буџету града Панчева за 2015. годину;
 • Носиоци пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2015. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог програма/пројекта путем овог Конкурса.

Рокови:

 • Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 4. децембра 2015. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену;
 • Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до краја 2015. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2016. године.

Објављивање и формулари:

Конкурс је објављен у локалном недељном листу “Панчевац”. Формулари за конкурисање могу се преузети путем линкова у овом чланку, или у Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204. Додатне информације могу се добити на телефон 308-907 или путем мејла mаrija.komanov@pancevo.rs.

Средства неће бити одобрена Удружењима у следећим околностима:

 • Непотпуних и неблаговремених пријава,
 • Подносиоцима који су раније добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису поднели извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе,
 • За профитне и комерцијалне пројекте,
 • За предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице, већа од 25% укупне вредности пројекта.

 

Пријаве разматра Комисија за вредновање програма, пројеката и пријава удружења грађана града Панчева чији су циљеви од јавног интереса, за 2015. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2015. годину. Предлагачи чија апликација буде прихваћена и одобрена за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Комисија ће се састајати најмање једном у 45 дана, а листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма и пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

 Пријаве предати у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:

Пријава на
К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА
У 2015. ГОДИНИ

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Pančevo

Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Н Е  О Т В А Р А Т И !