Gradonačelnik grada Pančeva je raspisao Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2015. godini.
U nastavku možete pročitati ceo tekst konkursa i preuzeti odgovarajuću konkursnu dokumentaciju.


 

 

Na osnovu Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015. godinu, Zakona o udruženjima („Sl. Glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11-dr. Zakoni) i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, br. 8/12, 94/13), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

KONKURS ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA

U OBLASTI PRUŽANJA PODRŠKE I OSNAŽIVANJA

UDRUŽENJA GRAĐANA GRADA PANČEVA U 2015. GODINI

 

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana sa sedištem na teritoriji grada Pančeva. Udruženja građana koja nisu popunila Upitnik za prikupljanje podataka potrebnih za ažuriranje i dopunu postojeće baze organizacija civilnog društva grada Pančeva, moraju da ga dostave uz konkursnu aplikaciju. Ovaj upitnik i spisak potrebne prateće dokumentacije može se preuzeti ovde, ili u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, kancelarija 204.

 

Posebni kriterijumi za izbor programa/projekata:

 1. Struktura programa/projekta zadovoljava utvrđene standarde projekta kao dokumenta (popunjen formular i kompletna projektna dokumentacija) – od 0 do 10 bodova,
 2. Programi/projekti koji su u skladu sa usvojenim Strategijama razvoja grada Pančeva (sadržaj doprinosi dugoročnom unapređivanju oblasti iz koje je tema programa/projekta) – od 0 do 10 bodova,
 3. Programi/projekti koji zadovoljavaju prioritetne mere i ciljeve u oblasti iz koje je tema projekta – od 0 do 10 bodova,
 4. Programi/projekti koji doprinose jačanju kapaciteta udruženja građana (obuke i usavršavanja članstva, nabavka opreme potrebne za realizaciju programa/projekta kojim udruženje aplicira) – od 0 do 10 bodova,
 5. Programi/projekti koji doprinose sistemskom unapređenju oblasti iz koje je tema projekta – od 0 do 10 bodova,
 6. Programi/projekti čije aktivnosti realizuju stručne osobe, čije uloge su jasno definisane – od 0 do 10 bodova,
 7. Programi/projekti koji uključuju širu ciljnu grupu i uspostavljaju izgradnju partnerstava – od 0 do 10 bodova,
 8. Programi/projekti koji se promovišu u javnosti – od 0 do 10 bodova,
 9. Održivost programa/projekta – od 0 do 10 bodova,
 10. Sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja da sprovede predloženi program/projekat – od 0 do 10 bodova.

 Projekti će biti vrednovani prema ovim kriterijumima. Program/projekat može dobiti najviše 100 bodova. Ukoliko jedan od deset kriterijuma ima nula bodova, program/projekat se smatra diskvalifikovanim i ne ulazi u dalje razmatranje.

 

 Prijava treba da sadrži (elektronska forma i po 1 štampani primerak):

Prilozi:

 • Materijali, publikacije, medijski izveštaji, ostala dokumentacija koja ilustruje rad podnosioca predloga projekata

Finansiranje:

 • Za ovaj Konkurs, obezbeđena su sredstva u budžetu grada Pančeva za 2015. godinu;
 • Nosioci projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2015. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstva za isti predlog programa/projekta putem ovog Konkursa.

Rokovi:

 • Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 4. decembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu;
 • Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do kraja 2015. godine, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2016. godine.

Objavljivanje i formulari:

Konkurs je objavljen u lokalnom nedeljnom listu “Pančevac”. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti putem linkova u ovom članku, ili u Odseku za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, sprat II, kancelarija 204. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 308-907 ili putem mejla marija.komanov@pancevo.rs.

Sredstva neće biti odobrena Udruženjima u sledećim okolnostima:

 • Nepotpunih i neblagovremenih prijava,
 • Podnosiocima koji su ranije dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze,
 • Za profitne i komercijalne projekte,
 • Za predloge projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice, veća od 25% ukupne vrednosti projekta.

 

Prijave razmatra Komisija za vrednovanje programa, projekata i prijava udruženja građana grada Pančeva čiji su ciljevi od javnog interesa, za 2015. godinu, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2015. godinu. Predlagači čija aplikacija bude prihvaćena i odobrena za su/finansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Komisija će se sastajati najmanje jednom u 45 dana, a lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs. Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa i projekata koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

 Prijave predati u Uslužnom centru grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

Prijava na
K O N K U R S
ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PRUŽANJA PODRŠKE I OSNAŽIVANJA UDRUŽENJA GRAĐANA GRADA PANČEVA
U 2015. GODINI

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo

Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

N E  O T V A R A T I !