Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda   Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu: br. XI-13-404- 106/2023 od 22.05.2023. godine, zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo, Zavod za javno zdravlje Pančevo i ove godine u letnjoj sezoni vrši  redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš  –  kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,

– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),

– Ponjavica  – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,

– kupalište u Ivanovu

– jezero u Kačarevu.

Definisan obim mikrobioloških analiza je: fekalne koliformne bakterije, ukupne koliformne bakterije, crevne enterokoke i broj aerobnih heterotrofa, a definisan obim fizičko-hemijskih analiza je: pH, suspendovane materije, rastvoreni kiseonik, zasićenost kiseonikom, BPK5, HPK, nitrati, nitriti, amonijum jon, hloridi, određivanje ukupnog ostatka posle isparenja na 105oC,(ukupna mineralizacija), elektroprovodljivost na 20oC, gvožđe, cink, olovo, kadmijum, živa i nikl.

Na osnovu rezultata i obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja može se zaključiti sledeće:

 

  1. Na kupalištima na Tamišu u Jabuci i Glogonju, na Ponjavici u Banatskom Brestovcu i na jezeru u Kačarevu se preporučuje voda za kupanje i rekreaciju.

 

  1. Na kupalištima na Tamišu u Pančevu, na Beloj steni na Dunavu, u Omoljici na Ponjavici i Ivanovu ne preporučuje se voda za kupanje i rekreaciju

Prilog:

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu (četvrta kampanja) br 01-322/9-2023 od 11.08.2023 (datum uzorkovanja)