На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода   Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву: бр. XI-13-404- 106/2023 од 22.05.2023. године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево и ове године у летњој сезони врши  редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на следећим локацијама:

– река Тамиш  –  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,

– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),

– Поњавица  – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,

– купалиште у Иванову

– језеро у Качареву.

Дефинисан обим микробиолошких анализа је: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПK5, ХПК, нитрати, нитрити, амонијум јон, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105оC,(укупна минерализација), електропроводљивост на 20оC, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл.

На основу резултата и обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања може се закључити следеће:

 

  1. На купалиштима на Тамишу у Јабуци и Глогоњу, на Поњавици у Банатском Брестовцу и на језеру у Качареву се препоручује вода за купање и рекреацију.

 

  1. На купалиштима на Тамишу у Панчеву, на Белој стени на Дунаву, у Омољици на Поњавици и Иванову не препоручује се вода за купање и рекреацију

Прилог:

Извештај о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову и језеро у Качареву (четврта кампања) бр 01-322/9-2023 од 11.08.2023 (датум узорковања)