УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 6306 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк у улици Максима Горког број 99, израђен од стране ДОО „МЕГА МОДУЛОР“, ул. Светог Саве бр. 29, под бројем тех.днев. 01/01-17 од фебруара 2017.године, за инвеститора Пауновић Срђана из Београда, улица Димитија Туцовића број 023/1.Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управеграда Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, у времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 17.03.2017.године.

Оглас за јавну презентацију
Идејно решење
Урбанистички пројекат:
Графика
01. Обухват
02. Намена
03. Регулација
04. Нивелација
05. Саобраћај
06. Инфраструктура